Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за предприетите действия от страна на Община Троян след получаване на минералните води от находището в с. Шипково

20
Окт
2022
Шипково

През 2018 г., с решение на Министъра на околната среда и водите, на Община Троян е предоставено безвъзмездното управление на минералните води от находището в село Шипково до 2036 г., включващи сондажи Л-1, Л-2, Л-28, Л-36, Л-37, ВКП-1 и каптиран естествен извор.

Към момента на получаване на находището, за него бяха налични заповед за утвърждаване на  експлоатационните ресурси за находище на минерална вода „Шипково“, с. Шипково, балнеологични оценки за Сондаж Л-1 и Сондаж Л-36 и 8 бр. издадени разрешителни за водовземане.

След фактическото получаване на минералните води от находище „Шипково“, в съответствие с нормативната уредба и Решението на министъра на околната среда и водите беше извършено следното:

 • Общинският съвет определи минералната вода от находището да бъде предоставяна за ползване след заплащане на такса. Изключение прави водовземанието за обществени нужди – обществени чешми, което е безвъзмездно. В тази връзка е приета Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Троян;
 • Община Троян е издала две разрешителни за водовземане от минерална вода от Сондаж №Л-1 на „Троя 2003“ (за х-л „Илинден“) и от Сондаж №Л-36 на ЕТ „Цанко Мичев“. По тях, както по разрешителното на „Шипково спа“ ООД, все още не е осъществено правото на водовземане;
 • След предприети действия от Община Троян пред Министерството на околната среда и водите са издадени Балнеологични оценки за сондажи Л-28 и Л-2 и за каптирания естествен извор.
 • С оглед създаване условия за обявяване държавна концесия за бутилиране на минерална вода, Община Троян инициира издаването на сертификат за качеството на водата на сондаж Л-2. В резултат:

- за сондаж Л-2 е наличен Сертификат за качеството на водата №75/15.01.2020 г.;

- във връзка с подадено до Министерството на околната среда и водите заявление за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от Сондаж № Л-2 , с Решение №310/28.01.2021 г. Общинският съвет – Троян даде съгласие МОСВ да започне процедура. Заявеното ползване е 0,65 л/сек. минерална вода или годишен експлоатационен ресурс около 20 000 м3, със срок на концесията до 01.01.2036 година.

По информация от МОСВ концесията за добив на минерална вода от Сондаж № Л-2 е включена в актуализирания План за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г. През 2022 г. предстои възлагането на предконцесионните проучвания.

 • Към момента общината е в процедура за издаване на Сертификат за качеството на водата за сондаж Л-37;
 • Община Троян възложи през 2019 г. допълнително проучване  на водовземно съоръжение на сондаж Л-2, с. Шипково, с цел установяване на неговата годност за експлоатация;    
 • Община Троян, чрез ОП „Комунални услуги – Троян“, извърши изграждане на санитарно – охранителни зони пояс I на 4 водоизточника, съгласно заповедта за учредяване на зоните и проектите към нея;
 • През настоящата година Община Троян е възложила изработването на проект „Основен ремонт оборудване на сондажи за минерални води Л-1 И Л-2, с. Шипково.“

Разходите за всички извършените дейности са в размер на 34160 лв.

Приходите от такси за водовземане от минералните води са в размер на 29527 лв. Разглеждайки приходите, следва да се има в предвид, че таксата за водовземане се внася следващата година, Община Троян начислява и събира такса за водовземане от минерални от води от 2019 г., след изменението на Закона за водите, и че Община Троян не внася такса, с изключение на ползваната минерална вода за нуждите на басейна, която се заплаща от наемателя.

Плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, с. Шипково, община Троян

С Решение №421/23.06.2014 г. на Министерски съвет и Договор от 07.08.2014 г. на Община Троян са предоставени безвъзмездно в собственост имотите като земя и сгради на балнеолечебница, курортна поликлиника и плувен басейн със съблекалня и търговски обект.

Действия на Община Троян след получаване на плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника

 • През 2015 г. Община Троян възложи проект „Реконструкция на басейни и съоръжения около тях“;
 • През 2021 г. беше извършен ремонт на подпорната стена на басейна;
 • Община Троян инициира служебно възлагането на концесията с предмет – услуга „Управление, поддържане и експлоатация на плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, с Шипково;

След обявяване на процедурата, в срока за подаване на заявления и оферти - до 29.05.2020 г. не беше подадено нито едно заявление и оферта, и в тази връзка с Решение №896/14.07.2020 г. кмета на Община Троян, прекрати процедура за определяне на концесионер и възлагане Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч.

 • От момента на получаване на имотите до сега Плувният басейн се отдава ежегодно под наем, след проведен публичен търг за срок от три месеца през летния период.

Разходите за всички извършените дейности са в размер на 66 205 лв.

Приходите от наеми са в размер на 154 384 лв.

 

Възможности за разпоредителни действия с Плувен басейн, балнеолечебница и поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, с. Шипково

 1. Обявяване на нова процедура за възлагане Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч.
 2. Създаване търговско дружество с общинско участие в капитала между Община Троян и частен субект.
 3. Продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс

С оглед на значимостта на обектите на продажба и необходимостта те да бъдат приведени в съответствие да започнат отново да изпълняват функциите, за които са създадени, Общинската администрация счита за целесъобразно:

a. Метода на продажба да бъде чрез публично оповестен конкурс, при определени от Общинския съвет конкурсни условия.

b. Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора купувачът да предостави банкова гаранция в полза на Община Троян в размер на достигнатата при конкурса продажна цена на имота.

c. При вземане на решение за продажба, трябва да се има в предвид следното:

- За всеки от двата имота следва да се проведе отделен публично оповестен конкурс/ публичен търг.

- Ако общинският съвет реши да се продават заедно, то трябва те да предварително да бъдат обединени.

- Началната конкурсна/ тръжна цена, определена от независим оценител на имоти, не може да бъде по ниска от данъчната оценка на имота, която е както следва:

За имота на басейна и прилежащите му сгради, данъчната оценка е в размер на 42803,70 лв.

За имота на балнеолечебницата и курортната поликлиника и прилежащите му сгради, данъчната оценка е в размер на 78 890,60 лв.

 

Последна промяна: 14:31, 20 Октомври 2022
Разглеждания: 385

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook