Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация относно текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2022 г.

03
Авг
2022
Информация относно текущото изпълнение на бюджета за…

На своето заседание в края на юли Общинският съвет прие отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2022 г.

 

На фона на редуващите се кризи, приходната часа на бюджета на Община Троян за първото полугодие на 2022 г. остава стабилна, което дава известни основания за спокойствие.

Общо постъпилите приходи в бюджета на общината за периода са в размер на 25 191 853 лева, от които приходи с държавен характер 13 749 702 лв. и местни приходи 11 442 151 лв.

Изпълнението на собствените данъчни и неданъчни приходи е в размер на 6 152 хил. лв. при план за цялата 2022 г. 8 952 хил. лв., което прави 69 % изпълнение към момента. Спрямо същия период на миналата година реализираните собствени приходи са с 958 хил. лева повече.

Общо събраните данъчни приходи за периода са в размер на 2 318 хил. лева, което е 66 % спрямо годишния план. За съпоставка събраните към 30.06.21 г. данъчни приходи са в размер на 2 173 хил. лв., или се отчита завишение с 145 хил. лева. При данък върху превозните средства събраните в повече приходи са 65 хил. лева. С 13 хил. лв. спрямо миналата година са повече и приходите от туристически данък.  

Изпълнението на  „Неданъчните  приходи” за първото шестмесечие е 3 834 хил. лева, срещу 3 021 хил. лева или с 813 хил. лева повече. Изпълнението спрямо годишния план е 70 %. Приходите от собственост са 491 хил. лева и са със 169 хил. лева повече спрямо същия период на миналата година. Основно, това се дължи на продажбите от дървесина на корен, като реализираните приходи надвишават със 118 хил. лв. тези от същият период на миналата година.

Приходите от общински такси са 2 652 хил. лева или 74 % спрямо годишния план. За същият период на миналата година събраните общински такси са в размер на 2 482 хил. лева. Основно преизпълнението идва от „Такса за битови отпадъци”, като постъпилите приходи са 2 277 хил. лева, срещу 2 095 хил. лева за миналата година, или 182 хил. лева повече. Събраните приходи от текущ облог са 1 807 хил. лева. За същия период на 2021 година реализираните приходи от текущ облог са 1 758 хил. лева. Приходите от недобори са със 131 хил. лв. повече от същия период на 2021 г.

Приходите от продажба на общинска собственост към 30.06. са в размер на 580 хил. лева и са изпълнени на 89 % спрямо плана за годината. За съпоставка за същия период наминалата година реализираните приходи са 117 хил. лева, или се отчита завишение с 463 хил. лева.

Наличността в началото на годината е в размер на 7 141 430 лв. а към 30.06.2022 год. в размер на 10 456 594 лв. Остатъкът от местни дейности е 5 796 900 лева /в т.ч. 2 571 хил. лв. за капиталови разходи, 1 144 хил. лв. от такса за битови отпадъци, 236 хил. лв. на второстепенните разпоредители с бюджет, 185 хил. лева за зимно поддържане и снегопочистване, 140 хил. лв. от туристически данък и дарения/. От държавни дейности остатъкът е в размер на  4 659 694 лева /в т.ч. 1 748 987 лв. на звената прилагащи системата на делегирани бюджети/.  

Средно месечната събираемост, в сравнение с миналата година, е в размер на 350-400 хил. лв. в повече от данъци и такси, и с около 500 хил. от неданъчните приходи.

Както Кметът подчерта на заседанието на Общинския съвет на 28.07., което прие отчета на изпълнението на бюджета за полугодието: „Важно е, в сложната и трудна ситуация, в която се намира страната, да бъдат очертани рисковете, пред които се изправяме в местното управление, да се опитаме да ги предвидим и, в рамките на възможното, да бъдат предприети управленски решения за тяхното ограничаване и преодоляване“. Михайлова изреди няколко много конкретни проблема, както и набелязаните за тяхното разрешаване мерки:

  1. Непрогнозируем ръст на цените, който в много голяма степен се отрази на дейността на общината – всички доставчици на храни се отказаха от съществуващите договори и се наложи да се вземат спешни мерки, за да не останат децата в детските градини, детска ясла и детска млечна кухня, както и ползвателите на услугата Домашен социален патронаж  без храна.
  2. Сериозен проблем с изпълнителите по строителните договори – за съжаление, тримата участници в конкурсната процедура за избор на изпълнител на улици в селата не успяха да стигнат до договор, поради ръст в цените на строителните материали или неизрядна документация. Ще бъде обявена нова обществена поръчка, като средствата разчетени в бюджета, остават за съответните села.
  3. Много тревожен е ръстът в цените на електроенергията и съответно разходите за отопление и осветление, което чувствително ще рефлектира върху бюджетите на Многопрофилната болница, училищата и социалните институции на територията на общината.
  4. Късното приемане на държавния бюджет значително забави провеждането на процедурите по ЗОП и на практика предопредели един изключително къс и напрегнат строителен сезон
  5. Неустойчивата икономическа среда крие риск приходите за второто полугодие да изостанат, но тук разчитаме на отговорността на гражданите към нашия общ бюджет.
  6. Сериозна тревога има по отношение на риска от финансови корекции. МРРБ и МОСВ приеха негласното правило абсолютно всички проекти да бъдат с 10% финансови корекции, което никога до този момент не се е случвало в управление на европейските средства в страната и което държавната власт оправдава с риск от спиране на програмата за страната. Това е тенденция която най-негативно ще се отрази на най-активните и печелещи проекти общини, сред които е и нашата.

Добрите новини са, че събираемостта на общината е традиционно добра, напр. поддържаме събираемост на данък върху недвижимото имущество  83% при средна за страната 75%. Обратно на разпространеното мнение, Община Троян е сред общините с ниски данъчни ставки, което е и предпоставка за добрата събираемост.

Използвайки скорошни данни на НСОРБ, бихме могли да дадем някои примери:

Данък недвижими имоти е 2% в Троян , срещу 2,3 % средно за страната. При данъка, налаган върху превозните средства, Троян е значително под средните стойности за страната – МПС над 55 kW до74 kW включително, стойността е  0,54 лв. срещу 1,08 лв.средно за страната, при тези над 74 kW до 110 kW включително, той е 1.10 лв. срещу 2.20 усреднена стойност за общините.

Данък придобиване е единственият, който при нас е по висок от средния за страната  -1.55 в Троян 2 срещу 2% в страната. Важно е да подчертаем, че имуществените данъци в община Троян не са променяни от 2008 година насам, вече 14 години.

След проведените успешни преговори между Националното сдружение на общините и правителството в оставка, бе договорен ръст в средствата за общините. Община Троян ще може да очаква  848 хил. лв. допълнително , от които 606 хил. ще бъдат насочени за капиталова субсидия.

„Важно е да пренастроим управлението на общинския бюджет така, че да можем да ограничим последствията от кризата.“- подчерта в изказването си кметът. В тази връзка, са предприети няколко стъпки, чрез които общинското ръководство се надява да ограничи в рамките на възможното ефекта от изброените по-горе негативни тенденции:

  • Община Троян се стреми да поддържа резерв, който да позволи адекватна и своевременна реакция при възникване на непредвидени обстоятелства.
  • Въведена е по-ефективна организация в звеното по ЗОП, така че в максимална степен да бъдат ускорени обществените поръчки.
  • Проведени са разговори с училищните ръководства и са обсъдени възможни алтернативи за отопление на училищата през есенния и зимния период, както и мерки за икономия.

„Към днешна дата имаме спокойствие, че ще се справим с управлението на бюджета в рамките на тази трудна година.“ – заяви в заключение кметът Михайлова.

Последна промяна: 11:34, 4 Август 2022
Разглеждания: 314

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook