Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ТРОЯН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18, АЛ.1 и АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, ЧЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД № 972/ 27.07.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

ОБЯВЯВА

 

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян при следните условия:

 I. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

 1.  образование:  висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;
 2. професионален опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 3. да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

II. Начин за провеждане на подбора:

 1.  преглед на представените от кандидатите документи;
 2. интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.

III. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор: 

 1. писмено заявление, по образец, за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет на Община Троян, приложение № 1 към чл.6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;
 2. подробна автобиография;
 3. копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
 4. копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и други);
 5. копия на сертификати, удостоверения, дипломи и други за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).

IV. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуване на обявлението по един от следните начини:

 • лично или чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно) в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, Център за административно обслужване, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Троян“, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа;
 • по електронен път на адрес:  mayor@troyan.bg, като в този случай заявлението за участие в процедурата следва да бъде подписано от кандидата с квалифициран електронен подпис;
 • по пощата на адрес: Община Троян, ПК 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1.

До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички изискуеми документи в определения срок.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

V. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет:

Участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Община Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1.

VI. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет:

Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, определено по реда на чл.18, ал.9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

VII. Всички съобщения във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Троян в секция „Кариери“ (http://www.troyan.bg/bg/karieri), както и на информационните табла на входа на сградата на Община Троян - гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1.

Образец на заявление за участие в процедурата за подбор е публикуван на интернет страницата на Община Троян -  секция „Кариери“ (http://www.troyan.bg/bg/karieri).

 

Донка Михайлова /П/,

Кмет на Община Троян

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 08:37, 31 Юли 2023
Разглеждания: 653

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook