Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински комплекс „Социална и здравна политика“ обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ за следната длъжности:

1. Логопед – 1 щ. бр.

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Педагогически науки, Здравеопазване, Обществени грижи

Професионално направление: Педагогика, Логопедия, Обществено здраве

Професионална квалификация: Логопед

Професионален опит (продължителност и вид): Наличието на професионален опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Необходими компетентности за заемане на длъжността:

  • Познава и прилага основните етапи на организация на логопедичната дейност;
  • Владее и прилага инструментариум за диагностика и да осъществяват корекционно въздействие върху лица с комуникативни и интелектуални нарушения;
  • Извършва оценка на състоянието на деца и лица с комуникативни и интелектуални нарушения;
  • Познава и прилага методи и подходи за логопедична терапия на комуникативните нарушения, мултисензорни подходи и интерактивни техники;
  • Познава и използва програми за родители и ги прилага в зависимост от индивидуалните потребности на потребителя.

Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Логопедът осъществява корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите за повишаване на възможностите им за комуникация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитационна работа с детето, наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.

2. Шофьор – 1 щ. бр.

2.1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики

Минимална образователна степен: средно образование.

Професионална област: Не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Правоспособност за управление на МПС, категория “D” и по висока. Удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници, съгласно изискванията на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Познава общото устройство и конструкциите на моторните превозни средства от категория М2, както и ефективното използване на трансмисиите, чрез добро познаване на характеристиките им;
  • Правила за извършване на техническа поддръжка и обслужване на МПС.

Основни задължения на длъжността: Извършва превоз на потребителите на социалната услуга със специализирано транспортно средство до и от „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон.

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42.

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение.

5. Необходими документи:

 5.1. Заявление-декларация (по образец);

 5.2. Автобиография;

 5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

 5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

 5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии (за длъжността, за която се изисква).

 5.7. Копие на документи за правоспособност за управление на МПС, категория “D” и по висока, удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници за кандидатстващите за длъжността „шофьор“.

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общински комплекс „ Социална и здравна политика“, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1.

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 21.05.2024 г. до 31.05.2024 г. включително.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:15, 21 Май 2024
Разглеждания: 110

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook