Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър“ в Дирекция „Устройство на територията“ към Общинска администрация - гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е             Община Троян, пл. ”Възраждане” № 1             На основание на Заповед № 324 от 29.02.2024 година на Кмета на Община Троян   ОБЯВЯВА Работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър“ в Дирекция „Устройство на територията“ към Общинска администрация - гр.…

Обявление за  длъжността – Директор…

Обявление за длъжността – Директор дирекция „Строителство“ в дирекция „Строителство“

О Б Я В Л Е Н И Е  Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 170…

Обявление за процедура за подбор…

Обявление за процедура за подбор на 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н Обявява процедура за подбор на 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян, функция „Здравеопазване“, съгласно заповед № 126/30.01.2024 г. на И.Д. Кмет на Община Троян, съгласно заповед № 98/26.01.2024 г. при следните изисквания: 1. Минимални…

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността главен специалист „Инженерна инфраструктура“ в Дирекция „Строителство“ към Общинска администрация - гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 На основание на Заповед № 40  от 11.01.2024 година на Кмета на Община Троян   ОБЯВЯВА Работно място за длъжността Главен специалист „Инженерна инфраструктура“ в Дирекция „Строителство“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово…

Обявление за работно място за…

Обявление за работно място за длъжността – главен експерт “Високо строителство” в Дирекция „Строителство“ към Общинска администрация – гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1 На основание на Заповед № 41 от 11.01.024 година на Кмета на Община Троян О Б Я В Я В А    1. Работно място за длъжността – Главен експерт “Високо строителство”…

Протокол за оценка на общото…

Протокол за оценка на общото представяне на кандидатите за външни членове на одитния комитет и за класирането им по низходящ ред

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО НИЗХОДЯЩ РЕД   Класиране Имена по документ за самоличност на кандидата Обща оценка на кандидата 1 Иван * Иванов 25 2 Цветан * Цеков 23             Предлагаме покана за участие в…

Протокол от проведена процедура за…

Протокол от проведена процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Троян

Протокол от заседание на комисия, определена със заповед на Кмета на Община Троян № 971 от 27.07.2023 г., за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Троян

Процедура за подбор на 1…

Процедура за подбор на 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н   Обявява процедура за подбор на 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян, функция „Здравеопазване“, при следните изисквания: 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността Минимална образователна степен на кандидата: Средно образование Допълнителна квалификация на…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Обявява за подбор на персонал…

Обявява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Процедура за подбор на двама…

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18, АЛ.1 и АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, ЧЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД № 972/ 27.07.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН   ОБЯВЯВА…

 Община Троян обявява свободно работно…

Община Троян обявява свободно работно място - „Оперативен денонощен дежурен“ за осигуряване на оперативно денонощно дежурство

ОБЩИНА ТРОЯН ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО   Община Троян обявява свободно работно място - „Оперативен денонощен дежурен“ за осигуряване на оперативно денонощно дежурство. Задължения и основни отговорности: Осигурява оперативно денонощно дежурство за оповестяването на жителите на общината при привеждането й в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook