Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЩИНА ТРОЯН

Обявява подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ за следните длъжности:

  1. Социален работник – 1 щ. бр.       
  2. Медицински специалист – 1 щ. бр.
  3. Трудотерапевт – 1 щ. бр.
  4. Санитар и/или болногледач – 7 щ. бр.
  5. Хигиенист – 1,5 щ. бр.
  6. Общ работник/поддръжка 1 щ. бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

1.1. Социален работник

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Социални дейности.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за общуване с лица с увреждания;

-Умения за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на лицата;

- Теоретическо и практическо прилагане на модели на социална работа и методи за изследване, преценка и интервенция.

Основни задължения на длъжността: Предоставя социална подкрепа, консултации и дейности за социална интеграция на потребителите на социалната услуга и техните семейства. Подпомага адаптирането на потребителите към обществото, формиране на тяхната активна житейска позиция при решаване на техните проблеми, създаване на условия за самоутвърждаване.

 

1.2. Медицински специалист

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи, Обществено здраве.

Професионална квалификация: Медицинска сестра

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet. 

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Предоставя медицински услуги на потребителите на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.

 

1.3. Трудотерапевт

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Социални дейности, Психология, Педагогика, Педагогика на обучението по …, Изобразително изкуство.

Специалности: всички специалности от професионални направления „Социални дейности“, „Психология“ и „Изобразително изкуство“; Социална педагогика, Трудотерапия, Педагогика на обучението по изобразително изкуство и други художествени специалности или със социална или педагогическа насоченост.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за общуване с лица с увреждания;

- Умения за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на потребителите, свързани със заеманата длъжност;

- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с лица с увреждания.

Основни задължения на длъжността: Трудотерапевтът организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации във връзка с трудовата ориентация на потребителите на социалната услуга, съобразно индивидуалните им възможности и личен избор. Организира и осъществява трудотерапевтична работа с потребителите, съобразно работните ателиета, включени в програмата на центъра. Работи с клиентите на центъра в група и индивидуално. Организира дейността на групата в изпълнение на конкретна задача и провежда дейностите в изпълнение на индивидуалния план на всеки клиент.

 

1.4. Санитар/болногледач

Минимална образователна степен: Основно образование.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Основни задължения на длъжността: Длъжността е свързана с цялостното обгрижване на потребителите в социалната услуга, в т.ч. поддържане на личната хигиена на потребителите, реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи. Полагане на ежедневни грижи за потребителите, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др.

 

1.5. Хигиенист

Минимална образователна степен: Основно образование.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Основни задължения на длъжността: Почиства и дезинфекцира всички помещения в центъра и дворното пространство. Поддържа чистотата и реда в работните помещения, санитарните възли, коридори, фоайета, зали, тераси и др. в сградата на социалната услуга, дворното пространство, както и площадките и тротоарите около сградата.

 

1.6. Общ работник/поддръжка

Минимална образователна степен: Средно образование.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Основни задължения на длъжността: Поддържа материално-техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на отоплителната инсталация, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления в сградата. Извършва работа по разтоварване и товарене на стоки, както и пренасянето им до помещенията. Следи за изправността на сградните съоръжения.

 

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост “ с адрес: гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30 (Нова поликлиника – II етаж).

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта. Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.090-0025 „Дългосрочна грижа за хората с увреждания в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОПРЧР 2014-2020 до 30.06.2023 г.

5. Необходими документи:

5.1. Заявление-декларация (по образец);

5.2. Автобиография;

5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква).

 

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

 

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 14.11.2022 г. до 25.11.2022 г. включително.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват в сградата на Общинска администрация Троян, в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, приемна.

При кандидатстването за повече от една длъжност, следва да се отбележи в заявлението, като се прилагат изискуемите документи за всяка позиция.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:23, 15 Ноември 2022
Разглеждания: 696

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook