Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

06
Юни
2022
Развитие на човешките ресурси

ОБЯВЛЕНЕНИЕ

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на основание Заповед № 682/06.06.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян

 

ОБЩИНА ТРОЯН:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по документи и събеседване за следните длъжности:

 1. Управител – 1 щ. бр.
 2. Социален работник – 2 щ. бр.       
 3. Психолог – 1 щ. бр.
 4. Рехабилитатор (Кинезитерапевт/Ерготерапевт) – 2 щ. бр.
 5. Медицинска сестра – 2 щ.бр.
 6. Трудотерапевт – 1 щ. бр.
 7. Арттерапевт – 1 щ. бр.
 8. Социален асистент – 2 щ. бр.
 9. Санитар – 3 щ. бр.
 10. Шофьор  – 1 щ. бр.
 11. Касиер/домакин – 0,5 щ. бр.
 12. Хигиенист – 1,5 щ. бр.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

1. 1. Управител

Минимална образователна степен: магистър

Професионално направление: Социални дейности, Психология, Педагогика, Обществено здраве, Здравни грижи

Специалности: Всички специалности от професионални направления: Социални дейности и Психология; Социална педагогика, „Управление на здравните грижи“, „Рехабилитатор“, „Кинезитерапия и рехабилитация“, „Физикална терапия и рехабилитация“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“, „Ерготерапия в общността“.

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 3 години опит в сферата на изброените направления и специалности.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги.
 • Умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и решаване на проблеми;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • Добри комуникативни умения;
 • Познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови групи и хора с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания;
 • Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции.

Основни задължения на длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания”, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

 

1.2. Социален работник

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Социални дейности.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за общуване с лица с увреждания;

- Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на лицата;

- Теоретическо и практическо прилагане на модели на социална работа и методи за изследване, преценка и интервенция.

Основни задължения на длъжността: Предоставя социална подкрепа, консултации и дейности за социална интеграция на потребителите на социалната услуга и техните семейства. Подпомага адаптирането на потребителите към обществото, формиране на тяхната активна житейска позиция при решаване на техните проблеми, създаване на условия за самоутвърждаване.

 

1.3. Психолог

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Психология

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;

- Умения за подкрепа и овластяване на клиентите.

Основни задължения на длъжността: Психологът предоставя психологическа подкрепа на потребителите на центъра, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие, осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развитие на личностните им умения.

 

1.4. Рехабилитатор/Ерготерапевт/Кинезитерапевт

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи, Обществено здраве.

Специалности: „Рехабилитатор“, „Кинезитерапия и рехабилитация“, „Физикална терапия и рехабилитация“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“, „Ерготерапия в общността“ и други специалности в сферата на рехабилитацията и терапията.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на социалната услуга. рехабилитационни програми, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Подпомага преодоляването на затрудненията и подобряване качеството на живот на потребителите. Осъществява подкрепа в посока на усвояване на нужните умения и знания, за участие в тези дейности, създаване на условия за самостоятелност и независимост при изпълнението на дейностите.

Прилага широк спектър от физиотерапевтични методи и техники като кинезитерапия, електротерапия, топлинна терапия, хидротерапия и светлинна терапия.

 

1.5. Медицинска сестра

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи, Обществено здраве.

Професионална квалификация: Медицинска сестра

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Предоставя медицински услуги на потребителите на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания.

 

1.6. Трудотерапевт

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Социални дейности, Психология, Педагогика, Педагогика на обучението по …, Изобразително изкуство, Здравни грижи.

Специалности: всички специалности от професионални направления „Социални дейности“, „Психология“ и „Изобразително изкуство“; Социална педагогика, Трудотерапия, Педагогика на обучението по изобразително изкуство и други художествени специалности или със социална или педагогическа насоченост.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за общуване с лица с увреждания;

- Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на потребителите, свързани със заеманата длъжност;

- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с лица с увреждания.

Основни задължения на длъжността: Трудотерапевтът организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации във връзка с трудовата ориентация на потребителите на социалната услуга, съобразно индивидуалните им възможности и личен избор. Организира и осъществява трудотерапевтична работа с потребителите, съобразно работните ателиета, включени в програмата на центъра. Работи с клиентите на центъра в група и индивидуално. Организира дейността на групата в изпълнение на конкретна задача и провежда дейностите в изпълнение на индивидуалния план на всеки клиент.

 

1.7. Арт терапевт

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Социални дейности, Психология, Педагогика, Педагогика на обучението по …, „Изобразително изкуство“.

Специалности: всички специалности от проф. направления „Социални дейности“, „Психология“ и „Изобразително изкуство“;  Социална педагогика, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Арт терапия и други художествени специалности или със социална или педагогическа насоченост.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за общуване с лица с увреждания;

- Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на потребителите, свързани със заеманата длъжност;

- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с лица с увреждания.

Основни задължения на длъжността: Извършва консултантска дейност, свързана с използването на методите на арттерапията в сферата на социално- превантивна дейност. Организира и извършва арттерапевтични дейности към различните социално-педагогически практики и превантивни дейности, свързани с работата с хората с увреждания, потребители на социалната услуга -  разрешаване социални и психологически проблеми, свързани с адаптация и ресоциализация, и завършващи с развитието на човешкия потенциал, комуникация, повишаване нивото на психичното и духовното здраве, използване на различни форми на творческа дейност за изразяване на психическото състояние. Работи с клиентите на центъра в група и индивидуално. Организира дейността на групата в изпълнение на конкретна задача и провежда дейностите в изпълнение на индивидуалния план на всеки клиент.

 

1.8. Социален асистент

Минимална образователна степен: средно образование

Професионална област: Не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за общуване с лица с увреждания;

- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с лица с увреждания.

Основни задължения на длъжността: Полагане на ежедневни грижи за потребителите, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др.

 

1.9. Шофьор

Минимална образователна степен: средно образование

Професионална област: Не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Правоспособност за управление на МПС, минимална кат. В.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Технически умения и компетентности.

Основни задължения на длъжността: Превоз на потребителите на социалната услуга със специализирано транспортно средство до и от социалната услуга. Поддържа материално техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления, за които отговаря.   

 

1.10. Касиер, домакин

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Икономика.

Професионален опит (продължителност и вид): Не по-малко от 2 г. в професионалното направление.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Извършване цялостната дейност по правилното водене на ведомости за трудови възнаграждения и разходването на парични средства за тяхното изплащане. Цялостно техническо и документално обслужване във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудово правните отношения с работниците и служителите в социалната услуга. Оформя първични документи, свързани с финансовата дейност на социалната услуга.

 

1.11. Санитар

Минимална образователна степен: Основно образование.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Основни задължения на длъжността: Длъжността е свързана с цялостното обгрижване на потребителите в социалната услуга, в т.ч. поддържане на личната хигиена на потребителите, реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи. Полагане на ежедневни грижи за потребителите, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др.

 

1.12. Хигиенист

Минимална образователна степен: Основно образование.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Основни задължения на длъжността: Почиства и дезинфекцира центъра и дворното пространство. Поддържа чистотата и реда в работните помещения, санитарните възли, коридори, фоайета, зали, тераси и др. в сградата на социалната услуга, дворното пространство, както и площадките и тротоарите около сградата.

 1. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл.  с тежки множествени увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30 (Нова поликлиника – I етаж).
 2. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.
 3. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на ОПРЧР 2014-2020 до 10.06.2023 г.

 1. Необходими документи:

5.1. Заявление-декларация (по образец);

5.2. Автобиография;

5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква).

 

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

 

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 07.06.2022 г. до 17.06.2022 г. включително.

 

Важно:

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 21 или в офиса на проекта в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

При кандидатстването за повече от една длъжност, следва да се отбележи в заявлението, като се прилагат изискуемите документи за всяка позиция.

 

 

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006

 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

 

 

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:53, 6 Юни 2022
Разглеждания: 1254

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook