Обявление за свободно работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма „Старт на кариерата“,

Със Заповед № РД-06-25/27.04.2021 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена процедура за кандидатстване и критерии за подбор на кандидати за работни места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2021 г.

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” трябва да отговарят на следните изисквания:

А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

  • Да са младежи до 29 ненавършени години до определената крайна дата за подаване на документи за кандидатстване;
  • Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
  • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
  • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Забележка: В случай че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция „Бюро по труда“:

  • Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на Агенция по заетостта (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);
  • Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

  • Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище – само в случаите, когато не може да се направи проверка в електронен регистър). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН или от съответния орган, компетентен за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната професия, когато се касае за регулирана професия.
  • Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).
  • Забележки: Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.
  • Документите за завършено висше образование и правоспособност се представят преди насочване от дирекция „Бюро по труда“ към работното място, за което е класиран кандидатът.

Община Троян е заявила в дирекция „Бюро по труда“ – Троян определеното 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ със следните минимални изисквания за заемане на длъжността и основни задължения по длъжностна характеристика:

1.    Минимална образователна степен: професионален бакалавър.

2. Област на висшето образование: Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки, Изкуства.

3.  Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet и Английски език: писмено и говоримо, на ниво не по-ниско от ниво B1, съгласно Единни европейски критерии за познанията по езици.

4.  Основни задължения на длъжността: Подпомага дейността на Общинска администрация Троян в сферата на културата, туризма, младежките и демографски политики.

В срок до 19.05.2021 г., включително кандидатите подават в дирекции „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата.

Дирекция „Бюро по труда“ извършва първоначален преглед на документите за съответствие на кандидатите с изискванията за заемането на съответните работни места по програмата и насочват към Община Троян за интервю всички лица, отговарящи на изискванията.

Пълният комплект документи e публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:17:22, 05 май 2021
Разглеждания: 128

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top