Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за работно място за длъжността "Логопед" в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ (Обновена)

ОБЯВЛЕНИЕ

     Съгласно заповед № 419 от 18.03.2024 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА:

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ за следната длъжност: Логопед – 1 щ бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността и основни задължения по длъжностната характеристика.

1.1. Логопед

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Педагогически науки, Здравеопазване, Обществени грижи

Професионално направление: Педагогика, Логопедия, Обществено здраве

Професионална квалификация: Логопед

Професионален опит (продължителност и вид): Наличието на професионален опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Необходими компетентности за заемане на длъжността:

  • Познава и прилага основните етапи на организация на логопедичната дейност;
  • Владее и прилага инструментариум за диагностика и за осъществяване на корекционно въздействие върху лица с комуникативни и интелектуални нарушения;
  • Извършва оценка на състоянието на речта и комуникативните възможности на деца и лица с комуникативни и интелектуални нарушения;
  • Познава и прилага методи и подходи за логопедична терапия на комуникативните нарушения, мултисензорни подходи и интерактивни техники;
  • Познава и използва програми за родители и ги прилага в зависимост от индивидуалните потребности на потребителя.

Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Логопедът осъществява корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите за повишаване на възможностите им за комуникация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитационна работа с детето, наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42.

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение.

5. Необходими документи:

 5.1. Заявление-декларация (по образец);

 5.2. Автобиография;

 5.3. Копие от документ за завършено образование;

 5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

 5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

 5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква).

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 18.03.2024 г. до 30.04.2024 г. включително.

---

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:36, 5 Април 2024
Разглеждания: 149

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook