Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за длъжността – Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 564 от 16.05.2022 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ - по служебно правоотношение.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър“, съгласно КДА;
 • професионална област: икономика
 • професионален опит – 1 година, съгласно КДА;
 • ранг –  V-ти младши, съгласно КДА.

3. Допълнителни изисквания:

 • Компютърни умения – приложенията на MS Office, Internet.

4. Начин за провеждане на конкурса :

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

5. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация  по чл. 17, ал. 3 ,т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

6. Документите за участие в конкурса се приемат в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – гр. Троян от 17.05.2022 година до 26.05.2022  година.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник. При подаване на документите кандидатите се запознават на място в стая № 21 с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: postbox@troyan.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях e-mail.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в Общинска администрация – гр. Троян, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация – гр. Троян, както и на интернет страницата на Община Троян /www.troyan.bg/.

9. Кратко описание на длъжността: организиране и провеждане на общинската политика в областта на общинската собственост на пряко разпореждане на общината, чрез придобиване, управление и разпореждане, при спазване на изискванията на нормативните актове.

10. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

Минимален размер на основната месечна заплата: 710 лв., определен съгласно нормативните актове, регламентиращи формирането на възнаграждението и „Вътрешните правила за работната заплата“ на Община Троян. При определянето на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 19:22, 16 Май 2022
Разглеждания: 616

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook