Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С04 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЩИНА ТРОЯН

Обявява подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ за следните длъжности:

1). Рехабилитатор /Кинезитерапевт/Ерготерапевт/ – 2 щ. бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

1.1. Рехабилитатор /Кинезитерапевт/Ерготерапевт/

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи, Обществено здраве.

Специалности: „Рехабилитатор“, „Кинезитерапия и рехабилитация“, „Физикална терапия и рехабилитация“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“, „Ерготерапия в общността“ и др. специалности в сферата на рехабилитацията и терапията.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet. 

Основни задължения на длъжността: Организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на социалната услуга. Рехабилитационни програми, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, извършва профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Подпомага преодоляването на затрудненията  и подобряване качеството на живот на потребителите. Осъществява подкрепа в посока на усвояване на нужните умения и знания, за участие в тези дейности, създаване на условия за самостоятелност и независимост при изпълнение на дейностите.

Прилага широк спектър от физиотерапевтични методи и техники като кинезитерапия, електротерапия, топлинна терапия, хидротерапия и светлинна терапия.

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30 (Нова поликлиника – I етаж).

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта. Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С04 по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания – Компонент 2“ на ОПРЧР 2014-2020.

5. Необходими документи:

 5.1. Заявление-декларация (по образец);

 5.2. Автобиография;

 5.3. Копие от документ за завършено образование;

 5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

 5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

 5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква).

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

 

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 26.06.2023 г. до 30.06.2023 г. включително.

 

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват в сградата на Общинска администрация Троян, в гр. Троян, ул. „Любен Каравело

Файлове и ресурси

Последна промяна: 08:56, 23 Юни 2023
Разглеждания: 369

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook