Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

12
Юли
2022
Лого - Оперативна програма Развитие на човешките…

 

В изпълнение на изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, КОМПОНЕНТ 1 и на основание Заповед № 833/11.07.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ за следните длъжности:

Логопед – 1 щ. бр. по заместване;

Шофьор – 1 щ. бр.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.
  1. Логопед

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Педагогически науки, Здравеопазване, Обществени грижи

Професионално направление: Педагогика, Логопедия, Обществено здраве

Професионална квалификация: Логопед

Професионален опит (продължителност и вид): Наличието на професионален опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Необходими компетентности за заемане на длъжността:

 • Познава и прилага основните етапи на организация на логопедичната дейност;
 • Владее и прилага инструментариум за диагностика и да осъществяват корекционно въздействие върху лица с комуникативни и интелектуални нарушения;
 • Извършва оценка на състоянието на деца и лица с комуникативни и интелектуални нарушения;
 • Познава и прилага методи и подходи за логопедична терапия на комуникативните нарушения, мултисензорни подходи и интерактивни техники;
 • Познава и използва програми за родители и ги прилага в зависимост от индивидуалните потребности на потребителя.

Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Логопедът осъществява корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите за повишаване на възможностите им за комуникация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитациона работа с детето, наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.

1.2. Шофьор

Минимална образователна степен: основно образование.

Професионална област: Не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Правоспособност за управление на МПС, категория “D” и по висока. Удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници, съгласно изискванията на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Познава общото устройство и конструкциите на моторните превозни средства от категория М2, както и ефективното използване на трансмисиите, чрез добро познаване на характеристиките им;
 • Правила за извършване на техническа поддръжка и обслужване на МПС.

Основни задължения на длъжността: Извършва превоз на потребителите на социалната услуга със специализирано траспортно средство до и от Дневен център за подкрепа на деца и младежи с уврежданя и техните семейства. Поддържа материално техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления, за които отговаря.

2.Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Дневен център за подкрепа за деца и младежи с увреждания“ с адрес: гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42.

3.Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4.Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.019-0005 „ Нова грижа в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Длъжността „Логопед“ се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ).

Длъжността „Шофьор“ се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), до 31.12.2023 г.

 

5. Необходими документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);
 5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;
 6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква).

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 11.07.2022 г. до 22.07.2022 г. включително.

 

Важно:

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват в офиса на проекта в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 103.

При кандидатстването за повече от една длъжност, следва да се отбележи в заявлението, като се прилагат изискуемите документи за всяка позиция.

 

Проект: BG05M9OP001-2.019-0005 „Нова грижа в община Троян“

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:07, 12 Август 2022
Разглеждания: 728

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook