Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" в детски градини на територията на община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН

 На основание чл. 90, ал. 2 и  чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № 759 / 12.06. 2023 г. на Кмета на Община Троян

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“  

НА СЛЕДНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ТРОЯН:

 

 1. ДГ „БУКОВЕЦ“- ГР. ТРОЯН;
 2. ДГ „ЗДРАВЕЦ“ – ГР. ТРОЯН;
 3. ДГ „ЗВЪНЧЕ“ – С. КАЛЕЙЦА
 4. ДГ „НЕЗАБРАВКА“ – С. ОРЕШАК

 

I. Кратко описание на длъжността: Директорът на общинска детска градина прилага държавната и общинска политика в областта на предучилищното образование,  планира, организира, координира и контролира цялостната административно-управленска и финансова дейност на институцията.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „магистър".

2. Професионално направление: "педагогика" с присъдена професионална квалификация "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация “педагог“ или "учител" с придобита допълнителна професионална квалификация "детски учител".

3. Професионален опит: не по-малко от пет години учителски стаж.

4.  Длъжността може да се заема от: български граждани или  граждани на друга държава, съгласно чл. 213, ал. 4 от ЗПУО.

5.  Длъжността не може да се заема от кандидат, който:

5.1. е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията,

5.2.  е поставен под запрещение;

5.3. е лишен от право да упражнява професията.

5.4.  страда от заболявания и отклонения, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист,  определени с Наредба № 4 от 2016 г. на Министерство на здравеопазването.

5.5.  е с налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ или трудовото му правоотношение е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:

1.   Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи.

1.2. Втори етап: Писмен изпит – тест.

1.3. Трети етап: Защита на Управленска програма за развитие на детската градина (за която се кандидатства) за периода 2024-2027 г. и събеседване.

Управленската програмата, подписана от кандидата, в обем до 10 страници (А4, шрифт-Times New Roman, размер на шрифта 12), трябва да съдържа:

 • Кратко въведение с анализ на състоянието и специфика на съответната  детска градина ;
 • Основни цели и подцели за периода;
 • Дейности за постигане на целите и подцелите
 • Очаквани резултати при реализиране на планираните дейности;
 • Срок за изпълнение
 • Начин на финансиране.

2. Конкурсна процедура:

2.1. Допускането на кандидат до конкурса се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Троян.

2.2. До участие във втори етап от конкурса се допускат лица, които са представили всички необходими документи, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността. Комисията съставя протокол за допуснатите кандидати до следващ етап и публикува резултатите от първи етап на сайта на общината.

/Отваряне на пликовете и оповестяване на съдържащите се в тях документи се извършва публично в присъствието на участниците./

2.3. Допуснатите до следващ етап кандидати се уведомяват писмено по e-mail за датата, часа и мястото за провеждане на следващия етап.

2.4. Преди началото на втори етап, конкурсната комисия запознава кандидатите с минималния резултат, при който се счита че са успешно издържали втория етап.

2.5. Писменият изпит е анонимен и включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагане на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното образование. Изпитът е с продължителност 1 астрономически час.

2.6. След попълванe, тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва лист с имената си.

2.7. След приключване на втория етап от конкурса, комисията проверява писмените работи и обявява в предварително обявен час резултатите от теста на всички кандидати.

2.8. Третият етап се провежда по определен график, като допуснатите  кандидати се подреждат по ред на подаване на документите.

2.9. Втори и трети етап се провеждат в един ден, в сградата на общинска администрация на пл. „Възраждане“ № 1.

2.10. Протокол от проведения конкурс се изготвя до 3 дни от датата на провеждането му.

2.11. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му и сe публикува на сайта на общината.

 

IV. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 1;

2. Копие на документ за самоличност.

3. CV/ Европейски формат на автобиография.

4. Копия от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и допълнителна/и квалификация/и (ако има такива).

5. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II от обявлението – Приложение №2. /проверка за съдимост се прави по служебен път/

6. Споразумение за конфиденциалност при обработката на лични данни по образец – Приложение № 3

7. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж.

8. Карта за предварителен медицински преглед, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал).

9. Копия от други документи (дипломи, сертификати, удостоверения) за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др.(ако кандидатът притежава такива).

10.  5 бр. от Управленска програма за развитие на детската градина за периода 2024-2027 г.,  подписани от кандидата, в обем до 10 страници за всеки екземпляр, (А4, шрифт-Times New Roman, размер на шрифта 12), поставени в запечатан, непрозрачен плик с надпис „Управленска програма за развитие на Детска градина „……..“гр./с. ……….“,  за периода 2024-2027 г.“ и имената на автора ѝ. Пликът се поставя в друг плик, в който са поставени всички останали изисквани документи за участие в конкурса, с надпис: „Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина  „………..“ гр./с. ……….“, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и имейл.

 

Забележка:

 1. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
 2. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 3. Документите, издадени в чужбина, се представят с лицензиран превод на български език.

 

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в община Троян, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане" № 1, в срок до 17.00 часа на 14.07.2023 г. включително, всеки работен ден в „Център за услуги на гражданите“.

При подаване на документите на кандидатите (или от пълномощниците им) се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Документи, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на Община Троян: www.troyan.bg

При необходимост кандидатите може да получат информация от общинска администрация, отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“.

Лице за контакт: Вяра Дочева – началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“, тел: 0670 6 80 04.

 

VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

- 17.07.2023 г. от 13.30 ч. – отваряне на пликовете на кандидатите и проверка за съответствие на представените документи /извършва се публично в присъствието на кандидатите/ в салона на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1.

- 19.07.2023 г. от 09.30 ч. – провеждане на втори етап – писмен изпит-тест.

- 19.07.2023 г. от 13.30 ч. – провеждане на трети етап – защита на Управленска програма  за развитие на съответната детска градина за периода 2024-2027 г. и събеседване.

 

VII. Оценяване.

Оценяването се извършва в точки до 100, формирани от представянето във втори и трети етап.

Максималният брой точки от втори етап е 30.

В трети етап Управленската програмата се оценява  с максимум 40 точки, а събеседването – с 30 точки.

Комисията оценява представянето на кандидатите въз основа на следните критерии:

 • Познаване на нормативната уредба;
 • Умения за анализ.
 • Способност да се формулират цели, да се планират дейности и очаквани резултати;
 • Педагогическа, социална и гражданска компетентност;
 • Организаторски способности и умения да се взимат управленски решения;
 • Комуникативност;

 

Когато за една позиция има няколко кандидатури, позицията печели кандидатът с най-висок резултат от представянето във втори и трети етап.

Резултатът от конкурса се съобщава индивидуално на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:26, 14 Юни 2023
Разглеждания: 1384

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook