Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на детски градини на територията на община Троян:

 

ОБЩИНА ТРОЯН

На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед № 537/10.04.2024 г. на Кмета на община Троян

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

НА СЛЕДНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН:

 

ИМЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1.

Детска градина „Буковец“

град Троян

2.

Детска градина „Здравец“

град Троян

3.

Детска градина „Осми март“

град Троян

4.

Детска градина „Звънче“

село Калейца

I. Кратко описание на длъжността: Директорът на общинска детска градина прилага държавната и общинска политика в областта на предучилищното образование. Ръководи и отговаря за цялостната педагогическа, административно-управленска и финансова дейност на институцията. Планира, организира, контролира и отговаря за провеждане на образователния процес, както и за придобиване на ключови компетентности, съответстващи на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.  Съобразява възрастовите и социокултурни специфики на децата. Отговаря за законосъобразното и ефективно управление на финансовите, материалните и човешките ресурси, осъществява взаимодействие с РУО, община, родители и други заинтересовани страни.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани; граждани на друга държава членка; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър".

3. Да имат придобито образование и квалификация, които да позволят изпълнението на чл. 33, ал. 4 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

4. Да имат  не по-малко от 5 години учителски стаж.

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

6. Да не са лишени от правото да упражняват професията;

7. Да не страдат от заболявания и отклонения, определени в Наредба № 4 от 2016 г. на Министерство на здравеопазването, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист. 

Изискването по т. 5 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1.   Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Първи етап: Писмен изпит, който включва решаване на тест.

1.2. Втори етап: Събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси и защита на Концепция за стратегическо управление на детската градина.

 IV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.

2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация "учител". Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номерът и датата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номерът и датата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж - трудова, служебна или осигурителна книжка, или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионална квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в община Троян, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане" № 1, в срок от 17.04.2024 г. до 17.00 часа на 17.05.2024 г. включително, всеки работен ден в „Център за услуги на гражданите“, както и на електронна поща: vdocheva@troyan.bg (подписани с електронен подпис от кандидата).

 

Забележка:

  1. При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване.
  2. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
  3. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
  4. Документите, издадени в чужбина, се представят с лицензиран превод на български език.
  5. Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
  6. Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на обявената електронна поща, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“.

 

При подаване на документите на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща на електронната им поща длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Заявленията се регистрират с входящ номер с дата, който се предоставя или изпраща на заявителя в случаите, когато заявлението е подадено по електронна поща.

Документи, подадени след изтичане на посочения срок, се регистрират, но не се разглеждат.

Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на Община Троян: www.troyan.bg

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават, както и всички съпътстващи конкурса документи ще бъдат качени на сайта на община Троян.

При необходимост кандидатите може да получат информация от общинска администрация, отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:06, 18 Април 2024
Разглеждания: 424

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook