Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян

О Б Щ И Н А     Т Р О Я Н

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №500/28.10.2021 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или имат образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

1.4. Да не са поставени под запрещение;

1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:

 • да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 • да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 • да не е съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 • да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2. Необходими документи за участие в конкурса:

2.1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;

2.2. Декларация по образец – Приложение №2;

2.3. Автобиография (европейски формат);

2.4. Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;

2.5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

2.6. Свидетелство за съдимост;

2.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2.8. Концепция за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период (2022 г. - 2025 г.), съдържаща не по-малко от:

 • обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;

 • състояние на дружеството, в т.ч. финансово икономическо, организационна структура;

 • анализ на пазара, конкурентна среда;

 • виждания за развитието и перспективите на дружеството;

 • анализ на основните рискове;

 • прогнозни финансови отчети;

 • ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;

 • инвестиционна програма и/или ремонтна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово икономически резултати.

Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис „Концепция за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян“, за периода от 2022 г. до 2025 г. вкл.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три етапа.

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян.

Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

4. Място и срок за подаване на документи и получаване на информация.

Документите за участие в конкурса по т.2, се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16.30 часа на 31.03.2022 г. в Информационния център на Община Троян. Върху плика се отбелязва името, адреса на кандидата, телефон за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на „МБАЛ - Троян” – ЕООД, гр. Троян“.

Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите за 2020 г. и към 30.09.2021 г. се предоставят до 16.00 часа на 28.03.2022 г., в стая №24б в Общинската администрация - Троян.

5. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът се провежда в салона на Община Троян – I етаж в следния ред:

На 04.04.2022 г. от 10,00 часа - проверка на съответствието на представените документи;

На 06.04.2022 г. от 10,00 часа - представяне на концепциите за развитие и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.

6. Ред за провеждане на конкурса.

6.1. В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.

6.2. Комисията разглежда представената концепция за развитието на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:

 • съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност;

 • съответствие на разработената концепция със състояние на дружеството;

 • съответствие на проекта с нормативната уредба;

 • анализ на конкурентната среда и икономическите фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;

 • логическа структура на разработката;

7. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:

7.1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството;

7.2. степен на познаване на нормативната уредба;

7.3. способност да се планират и взимат управленски решения;

7.4. административни умения, професионални и делови качества;

7.5. комуникативни способности и организационни способности, умения за работа в екип;

7.6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

8. Оценяването по т.6 и т.7 се извършва по шестобална система:

8.1. Всеки от членове на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1.

8.2. Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателят на комисията в Оценъчна карта №2.

8.3. Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.

8.4. Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

9. Резултати от конкурса.

9.1. Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите Общински съвет – Троян.

9.2. Общинският съвет с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” – ЕООД, гр. Троян, с който да се сключи договор за управление.

9.3. В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет прекратява конкурса.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:00, 10 Март 2022
Разглеждания: 411

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook