Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян

Община  Троян  и  Община Априлци

О б я в л е н и е

На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Решение №450/29.07.2021 г. на Общински съвет – Троян, Решение №296/29.07.2021 г. на Общински съвет – Априлци и Решение №1/12.08.2021 г. на Общото събрание на съдружниците на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД,   Община Троян

О б я в я в а т

 

Конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. Да са завършили висше образование.

1.3. Да имат най-малко 5 години професионален опит по специалността по т.1.2., с която кандидатстват;

1.4. Да не са поставени под запрещение;

1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:

 

 2. Необходими документи за участие в конкурса:

2.1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;

2.2. Декларация по образец – Приложение № 2;

2.3. Автобиография (европейски формат);

2.4. Копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;

2.5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

2.6. Свидетелство за съдимост;

2.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2.8. Концепция за развитие на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян, за тригодишен период, съдържаща не по-малко от:

 • обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;
 • анализ на пазара, конкурентна среда;
 • виждания за развитието и перспективите на дружеството;
 • анализ на основните рискове;
 • прогнозни финансови отчети;
 • ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;
 • инвестиционна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово икономически резултати.

Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис Концепция за развитие и дейността на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян за тригодишен период.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

 Конкурсът се провежда на три етапа.

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян, гр. Троян и нейната оценка от комисията.

Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

 

4. Място и срок за подаване на документи и получаване на информация.

Документите за участие в конкурса по т.2, се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16.30 часа на 17.09.2021 г. в Информационния център на Община Троян. Върху плика се отбелязва името, адреса на кандидата, телефон за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян“.

Документите относно дейността на дружеството се предоставят до 16.00 часа на 15.09.2021 г., в стая №24б в Общинската администрация - Троян.

 

5. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът се провежда в салона на  Община Троян – I етаж в следния ред:

5.1. На 20.09.2021 г. от 13,30 часа - проверка на съответствието на представените документи и разглеждане;

5.2. На 21.09.2021 г. от 13,30 часа - представяне и оценяване на концепциите за развитие и дейността на дружеството; събеседване с кандидатите.

 

6. Ред за провеждане на конкурса.

6.1. В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.

6.2. Комисията разглежда представената концепция за развитието на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:

 • съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност;
 • съответствие на разработената концепция със състояние на дружеството;
 • съответствие на проекта с нормативната уредба;
 • анализ на конкурентната среда и икономическите фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;
 • логическа структура на разработката;

6.3. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:

 • обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството;
 • степен на познаване на нормативната уредба;
 • способност да се планират и взимат управленски решения;
 • административни умения, професионални и делови качества;
 • комуникативни способности  и организационни способности, умения за работа в екип;
 • способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

7. Оценяване.

7.1. Оценяването по т.6 се извършва по шестобална система;

7.2. Всеки от членове на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1.

7.3. Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателят на комисията в Оценъчна карта №2.

7.4. Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.

7.5. Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

 

8. Резултати от конкурса.

8.1. Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите Общото събрание на дружеството и Общински съвет - Троян;

8.2. Общото събрание на дружеството с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян, с който да се сключи договор за управление.

8.3. В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50 Общото събрание на дружеството прекратява конкурса.

 

 

инж. Бистра ЧОЛАКОВА

И.Д. Кмет на Община Троян,

съгласно Заповед №1060/04.08.2021 г.

на Кмета на Община Троян

 

 

Последна промяна: 10:50, 19 Август 2021
Разглеждания: 840

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook