Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Административни услуги, предоставяни от отдел „Местни приходи"

I. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

1. Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • актуална скица;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал;
 • решение на Поземлена Комисия за земеделски земи;
 • удостоверение за характеристики на земеделска земя;
 • таксационно описание и удостоверение за идентичност– за гори;
 • удостоверение за наследници;
 • удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона -  оригинал. Удостоверението трябва да съдържа  данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение /, както и завещаните части на имота;
 • удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка - оригинал;
 • удостоверение, издадено от нотариус по чл.587 от ГПК;
 • при незавършено строителство – констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по – късно от 3 месеца преди датата на искането;
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – в случаите на незавършено строителство, учредяване на право на строеж, застроени земеделски земи;
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ(със заверена техническа страница на декларацията) за нуждите на изготвянето на данъчната оценка на земеделски земи  с друго предназначение(различни от ниви, овощни градини, ливади, пасища) и др.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

2. Срокове за изпълнение и такси:

 • обикновена услуга – в срок от 4 до 5 дни от подаването на искането – 5,00 лв.;
 • експресна услуга - в срок от 2 до 3 дни от подаването на искането – 10,00 лв.;
 • специална услуга – извършва се в срок от подаването на искане до края на следващия работен ден – 50,00 лв.

ВАЖНО!

 • Издадените до 30.06. на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година.
 • Когато задълженията са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година, независимо от датата на издаването му.
 • Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.

 

II. Изготвяне на заверено копие от подадена данъчна декларация

1. Необходими документи:

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец - 3.00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

III . Издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден – 2,00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

IV. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден – 1,00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

V. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец – 1,00 лв.

 

VI. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден – 2,00 лв.

 

VII. Предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси на основание чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК

 

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение

 • в 5- дневен срок от подаването на искане по образец.

 

На следният линк имате възможност за подаване на искания по електронен път  използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП.)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:37, 31 Март 2023
Разглеждания: 2240

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook