Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

I. Декларация по чл. 19 за определяне на такса битови отпадъци според количеството им

1. Кой и кога подава декларация ?

  • Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, лицата  подават декларация от 1 септември до 31 октомври на предходната година.
  • За придобитите през годината имоти и за новопостроените сгради, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването им, съответно разделянето/обединяването им..
  • В декларацията се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота за извозването им.
  • Не се допуска деклариране на кофа/и/ за смет за имоти, включващи категоризирани заведения за хранене и/или  развлечения с капацитет повече от тридесет места.
  • За имоти, включващи места за настаняване таксата се определя въз основа на декларация или служебно от органите по приходите въз основа на издадена заповед за категоризация, както следва:

-        с капацитет от три до девет стаи включително – за една кофа, а когато в имота има заведения за хранене и/или развлечения с капацитет повече от тридесет места – един съд за отпадъци тип „Бобър“;

-        с капацитет от десет  до двадесет и пет стаи включително – за един съд за отпадъци тип „ Бобър“;

-        с капацитет над двадесет и пет стаи – за три съда за отпадъци тип „ Бобър“.

Таксата за битови отпадъци за имоти, включващи места за настаняване може да се определи и въз основа на декларация, подадена за повече или по-големи от съответните съдове по чл. 19а, ал. 2 от Наредба №7. В тези случаи се декларират само допълнителните съдове.

2. Необходими документи :

  • Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане:

  • Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 08:50, 27 Май 2021
Разглеждания: 3773

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook