Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

VII. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

1. Кой и кога подава декларация?

 • Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва  патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

 • Данъчните декларации  се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
 • Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
 • В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
 • Лицата подават декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
 • При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
 • Лицата подават данъчна декларация и при регистрация и преминаване по Закона за ДДС през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата.

 

2. Необходими документи :

 • Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

3. Ползвани облекчения:

 • физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 • лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

4. Срокове за плащане :

 • Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

- до 31 януари;

- до 30 април;

- до 31 юли;

- до 31 октомври.

 • Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.
 • Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

 

На следният линк имате възможност за подаване на декларация по електронен път използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП.)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:10, 24 Януари 2024
Разглеждания: 867

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook