Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

VI. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежавано превозно средство

23
Ное
2020
kola-1.jpg

1. Кой и кога подава декларация ?

 

 • Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.
 • Декларация се подава в следните случаи:
  • пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок;
  • пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
  • собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
  • са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
  • са налице основания за ползване на данъчни облекчения.

2. Необходими документи :

 • Документ за придобиване/договор, фактура, превод на документите на  български език от лицензиран преводач-при придобиване на превозното средство от чужбина/;
 • Копие на свидетелство за регистрация / част І /, издадено от сектор „ Пътна полиция ”;
 • Копие на документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство - когато няма налична информация в общината;
 • Копие на документ за платен данък върху превозните средства / ако данъка е платен от продавача  за времето до края на календарната година /;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват "Вярно с оригинала".

3. Ползвани облекчения:

 • За мотопеди и  мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологичните категории „Евро4“, определения данък превозни средства се заплаща с 20 на сто намаление, а  за съответстващи на екологични категории по – високи от  „Евро4“ - с 60 на сто намаление от определения данък.
 • За автобусите, товарните автомобили с технически допустима маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения  данък.
 • Лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW  е осводен от данък. Когато автомобила е в съсобственост на няколко лица, от данък е освободена частта на лицето с намалена работоспособност.
 • Освободени са от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5e, L6e и L7e, определени в чл.4 от Регламент (EC) ) 168/2013г.

4. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение.
 • Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

На следният линк имате възможност за подаване на декларация по електронен път използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП.)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:24, 24 Януари 2024
Разглеждания: 960

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook