Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

VI. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежавано превозно средство

23
Ное
2020
VI. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежавано превозно средство

1. Кой и кога подава декларация ?

 

 • Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.
 • Декларация се подава в следните случаи:
  • пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок;
  • пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
  • собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
  • са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
  • са налице основания за ползване на данъчни облекчения.

2. Необходими документи :

 • Документ за придобиване/договор, фактура, превод на документите на  български език от лицензиран преводач-при придобиване на превозното средство от чужбина/;
 • Копие на свидетелство за регистрация / част І /, издадено от сектор „ Пътна полиция ”;
 • Копие на документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство - когато няма налична информация в общината;
 • Копие на документ за платен данък върху превозните средства / ако данъка е платен от продавача  за времето до края на календарната година /;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват "Вярно с оригинала".

3. Ползвани облекчения:

 • За мотопеди и  мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологичните категории „Евро4“, определения данък превозни средства се заплаща с 20 на сто намаление, а  за съответстващи на екологични категории по – високи от  „Евро4“ - с 60 на сто намаление от определения данък.
 • За автобусите, товарните автомобили с технически допустима маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения  данък.
 • Лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW  е осводен от данък. Когато автомобила е в съсобственост на няколко лица, от данък е освободена частта на лицето с намалена работоспособност.
 • Освободени са от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5e, L6e и L7e, определени в чл.4 от Регламент (EC) ) 168/2013г.

4. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение.
 • Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

На следният линк имате възможност за подаване на декларация по електронен път използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП.)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:24, 24 Януари 2024
Разглеждания: 810

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook