Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

IV. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

1. Кой и кога подава декларация ?

  • при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.
  • Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.
  • При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
  • Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

2. Необходими документи:

  • Копие на удостоверение за наследници / при наследство / или копие на завещание при подаване на декларацията от заветник;
  • Други документи в зависимост от това, какво включва наследственото имущество;
  • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане :

  • Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
  • Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:22, 23 Ноември 2020
Разглеждания: 1069

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook