Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

I. Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти:

23
Ное
2020
danak2.jpg

1. Кой и кога подава декларация?

 • Декларацията се подава от данъчно задължените лица по ЗМДТ, а това са: собствениците на облагаем с данък недвижим имот; лицето, на което е предоставено правото на управление на държавни или общински имоти; ползвателят –  предприятие, когато е учредено вещно право на ползване; концесионерът – при учредено право на концесия.
 • Декларация се подава при:
  • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията;
  • придобиване на недвижим имот по наследство;
  • предоставяне на право на управление върху държавен или общински имот;
  • придобиване на новопостроен или придобит по друг  начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
  • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
  • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
  • подаване на коригираща декларация за деклариран имот.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък, вкл. предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.
 • Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити /с изключение на придобитите от предприятия/ по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност.
 • При придобиване на имот по наследство декларация се подава в шестмесечен срок.
 • Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

2. Необходими документи:

 • Копие на документ за собственост - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение, постановление за възлагане и др.;
 • Копие на удостоверение за наследници /при наследство/;
 • Копие от акт за смърт – при починал ползвател;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице и когато не е попълнено пълномощното в декларацията.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:04, 24 Януари 2024
Разглеждания: 7928

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook