Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Декларации по ЗМДТ

I. Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти:

1. Кой и кога подава декларация? Декларацията се подава от данъчно задължените лица по ЗМДТ, а това са: собствениците на облагаем с данък недвижим имот; лицето, на което е предоставено правото на управление на държавни или общински имоти; ползвателят –  предприятие, когато е учредено вещно право на ползване; концесионерът –…

II. Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

1. Кой и кога подава декларация? Декларация се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Декларацията се подава от възложителя на строежа, който съгласно Закона за устройство на територията е: Собственикът на имота; Лицето, на…

III. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

1. Кой и кога подава декларация? Декларация се подава при: настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение – само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ; за коригиране на обстоятелство и предявяване на…

IV. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

1. Кой и кога подава декларация ? при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители. Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г. При откриване на…

V. Облагане с данък при придобиване на имущества

1. Кой и кога подава декларация ? Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства. Не  се подава декларация за: придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи ; безвъзмездно прехвърляне на…

VI. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежавано превозно средство

1. Кой и кога подава декларация ?   Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. Декларация се подава в следните случаи: пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на…

VII. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

1. Кой и кога подава декларация? Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва  патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: 1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 2. лицето не е регистрирано по Закона за данък…

VIII. Декларация по чл.61р от ЗМДТ за облагане с годишен туристически данък

1. Кой и кога подава декларация ? Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Лицата подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.   2. Необходими документи : Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице. Всички документи…

IX. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ

1. Кой и кога подава декларация ? Декларацията се подава от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници. Декларацията се подава при: - започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от ЗАП; - прекратяване на дейността; - промени във вече декларирани обстоятелства, които…

X. Декларация по чл. 71 от ЗМДТ

1. Кой и кога подава декларация ? Не се събира такса за  сметосъбиране и сметоизвозване,  ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя в срок от първи ноември до края на предходната година. Необходимо е  имота да не се използва…

XI. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

1. Кой и кога подава декларация ? В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. 2. Необходими документи: Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице. Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook