Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

28
май
2021
Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

ОБЩИНА ТРОЯН

З А П О В Е Д

№ 724

гр. Троян, 28.05.2021 г.

                              

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

Избирателните списъци част І, които съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно с избирателните списъци да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян и на местата за обявяване, утвърдени със Заповед № 701 от 25.05.2021 г. на Кмета на Община Троян.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Последна промяна: 10:52:36, 28 май 2021
Разглеждания: 170

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top