Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели

01
Юни
2023
съдебни заседатели

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Т Р О Я Н

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1, 5600 ТРОЯН 0670 6 80 06  CITYCOUNCIL@TROYAN.BG

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН И ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ 2024-2028 г.

 

                 На 20.04.2023 г. в Общински съвет – Троян постъпи писмо с Изх.№ 1303/18.04.2023 г.  от Магдалена Станчевска  – Административен ръководител  - Председател на Окръжен съд – Ловеч, с което ни уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за Районен съд – Троян, изтича на 06.01.2024 г. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Ловеч е определил броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общинския съвет – Троян за Районен съд – Троян, а именно - 18 съдебни заседатели.

                 С писмо Изх.№ 1230/10.05.2023 г. Янко Янев - Председателят на Апелативен съд – Велико Търново  ни уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Велико Търново, изтича в началото на м. януари 2024 г. Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Велико Търново в изпълнение на задължението си по чл. 67а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) определи 40 броя съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч, като от района на Общински съвет – Троян следва да бъде предложен 1 съдебен заседател.

                 С оглед на гореизложеното, в изпълнение на Решение № 971/25.05.2023 г. Общинският съвет – Троян открива процедура за определяне на съдебни заседатели за нов четиригодишен мандат.

                 Общински съвет – Троян кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 30.06.2023 г.  включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6.

***

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

1.1. да е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;

1.3. да има завършено най-малко средно образование;

1.4. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страда от психически заболявания;

1.6. да не е съдебен заседател в друг съд;

1.7. да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;

1.8. да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Троян следните документи:

2.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);

2.2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.5. данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);

2.6. мотивационно писмо;

2.7. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);

2.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);

2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

2.10. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

***

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на  Община  Троян и Общински съвет – Троян, https://www.troyan.bg/

https://www.troyan.bg/bg/obshtinski-savet

***

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страница на Общински съвет – Троян най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ от Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“ към Общински съвет – Троян, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

***

За информация и контакти:

Иванка Радойкова – Гл. специалист – Общински съвет

Тел.: 0670 / 6 80 06

***

 • Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Троян:
 • Приложение №1
 • Приложение №2
 • Приложение №3
 • Приложение №4
 • Приложение №5
 • Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч
 • Приложение №1а
 • Приложение №2а
 • Приложение №3а
 • Приложение №4а
 • Приложение №5

 

ИНЖ. ПЕТКО ПЕНКОВ   /П/

Председател на ОбС – Троян

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:33, 3 Юли 2023
Разглеждания: 874

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook