Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Община Троян - №1

05
Апр
2022
	Консултиране с местната общност на инвестиционно намерение…

До заинтересованите страни

Обявление за консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Община Троян за проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян“.

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Община Троян има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян“

Парковото пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян се намира на ул. „Г. С. Раковски“ №103, непосредствено до Национално училище по приложни изкуства „Проф. Венко Колев“, гр. Троян. На територията му има четири основни алеи с асфалтова настилка, водещи към центъра на пространството, където е оформен недействащ към момента фонтан с кръгла форма, и една тангираща алея в южната част. В източната част на пространството има подпорна стена с височина 80-90 cm, като на терасата над нея, е ситуирана беседка с метална конструкция. Налична е висока широколистна и иглолистна дървесна растителност.

Проектната разработка предвижда полагане на нова асфалтова настилка на алеите, както и полагане на нови бордюри, на местата, на които липсват. Върху съществуващото корито на недействащия шадраван в центъра на парка се предвижда изграждане на полукръгла сцена с куполен покрив и места за сядане, в допълнение към които в полукръг срещу сцената се предвижда отливане на бетонова конструкция на две нива с дървени седалки. Предвидено е изграждане на зони за сядане с кръгла форма, съответстваща на централния композиционен акцент със сцената, оборудвани с разнообразни по форма и размер пейки. Настилката в зоните е решена с павета, като в една от тях е предвидена чешма. В тревната площ, над подпорната стена, се предвижда зона с пейки тип „шезлонг“. Съществуващата беседка ще бъде обновена. Предвидено е отливане на бетонова шапка по цялата дължина на подпорната стена и възстановяване на повредените каменни стъпала, водещи над нея. Предвидено е парково осветление по алеите и кътовете с пейки, както и декоративно осветление на сцената и по цялата дължина на подпорната стена. Наличната растителност се запазва.

В тази връзка, Общинска администрация - Троян отправя настоящото обявление към Вас за участие в консултирането на инвестиционното намерение на Община Троян, като се надява, че ще подкрепите направеното предложение.

Разчитаме на Вашето активно участие.

Общинска администрация - Троян

Последна промяна: 12:46, 16 Май 2022
Разглеждания: 572

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook