Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №838/29.06.2023 г. на Кмета на Община Троян

З А П О В Е Д

 

№838/29.06.2023 г.

 

Със Заповед №725/02.06.2023 г. на Кмета на Община Троян е открита процедура ОТКРИТ КОНКУРС за определяне изпълнител за маркиране на насаждения за сеч от общински горски територии на Община Троян за годишно ползване на дървесина през 2024 г., за обект 2401 в землищата на с. Шипково и с. Чифлик, за обект 2402 в землището на с. Терзийско, за обект  2403 в землищата на с. Белиш и  с. Патрешко, за обект 2404 в землищата на  с. Орешак, с. Дебнево и с. Гумощник и за обект 2405 в землищата на с. Борима и с. Голяма Желязна. В определеният за процедурата срок за подаване на документи за участие, няма подадено нито едно заявление за обект 2403 в землищата на с. Белиш и  с. Патрешко и за обект 2404 в землищата на  с. Орешак, с. Дебнево и с. Гумощник.

Предвид на изложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23. ал. 1, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Раздел  ІІ, т. 7, предложение първо от Указания за провеждане на конкурса към утвърдената тръжна документация

П Р Е К Р А Т Я В А М:

ОТКРИТ КОНКУРС за определяне изпълнител за маркиране на насаждения за сеч от общински горски територии на Община Троян за годишно ползване на дървесина през 2024 г., за обект за обект  2403 в землищата на с. Белиш и  с. Патрешко, за обект 2404 в землищата на  с. Орешак, с. Дебнево и с. Гумощник.

Като взех предвид, че от закъснението на изпълнението на настоящата заповед може да последва значителна или трудно поправима вреда поради отлагане във времето обявяването на нов открит конкурс за определяне изпълнител за маркиране на насажденията за сеч от общински горски територии на Община Троян през 2024, поради краткия период за изпълнение на дейността, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА   /П/

Кмет на Община Троян

 

   *   Информацията е заличена на основание чл. 6, т. 1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 265

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook