Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект на Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Троян за териториалния обхват на СЗДП ТП – ДГС „Черни Осъм“ – Обяснителна записка

Предмет на този горскостопански план са горските територии, собственост на община Троян, област Ловеч.
Горскостопанският план се изработва на базата на сключен договор между община Троян и “Агролеспроект” ЕООД за изработване на горскостопански план на горите, собственост на общината.
Определянето на типовете месторастения е осъществено въз основа на залегналите постановки в “Инструкцията за установяване и картиране на горските типове месторастения и определяне състава на дендроценозите” - 2011 година.
Целта на настоящия план е с направения анализ на типовете месторастения и продуктивната им възможност, насоките на стопанисването на насажденията да бъдат такива, че да се осигури максимален производствен ефект, както по количество, така и по качество на добиваните сортименти. Наред с това, с постигането на подходящия дървесен състав на съответното месторастене, в най-кратки срокове да се увеличи устойчивостта, както и продуктивността на гората от единица горска площ, подобряването на защитните, водорегулиращи, здравни и други специални функции на насажденията.
Подробно са анализирани физико-географските, климатичните, почвените и други условия, на базата на които са определени и картирани типовете горски месторастения в района на стопанството. Изчислен е еколого-икономическият ефект от проектирания оптимален подходящ състав за месторастенето.
При разработката са използвани данните от извършената през лятото на 2022 год. инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Черни Осъм“, на базата на „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България“ – 2011 година.
Последната глава представлява извадка от горскостопанския план с данни за извършване на оценка за съвместимостта на горскостопанския план с предмета и целите на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие от ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА “ НАТУРА 2000”.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:31, 9 Април 2024
Разглеждания: 195

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook