На 17.09.2015 г. в конферентната зала на новооткрития Информационно-културен център се проведе заключителна пресконференция по проект №DIR-51011116-32-87 “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” и официалната церемония по откриване на обектите, предмет на проекта. Сред официалните гости на пресконференцията бяха г-жа Донка Михайлова, Кмет на Община Троян; г-н Николай Пенев, представляващ ДЗЗД „Траянус”, гр. София; представители на строителния надзор, инж. Тонимир Гечев, управител на ВиК „Стенето“ ЕООД гр. Троян, Асоцииран партньор по проекта; г-жа Вера Добрева, Директор на Дирекция „Планиране и проекти“ в Община Троян и ръководител на проекта; екип за управление на проекта.

„Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ е най-голямата инвестиция на Община Троян за интегрирано управление на водите и най-голямата инвестиция, която Община Троян изпълнява в последните няколко десетилетия“, започна изказването си кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова. Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, Процедура с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Проектът включва реконструкция на съществуваща и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежи на град Троян и е на обща стойност 28 021 117,92 лв.

Във връзка с реализацията на проект "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян" се затваря за движение на МПС участъкът от улица "Васил Левски" - от кръстовището при моста за "ЕЛМА" АД до кръстовището с улица "Кирил и Методий" от 16.04.2015 г. до 22.04.2015 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Остават малко повече от два месеца до крайния срок за приключване на строително монтажните работи (СМР) по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ (30.06.2015 г.).

В тази връзка, и при подходящи метеорологични условия, усилията на изпълнителя са насочени към възстановяване на настилката на вече готовите участъци от трасето на проекта.

Важно е да се отбележи, че Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финансира единствено и само възстановяването на уличните платна и тротоари във вида, в който същите са били преди интервенцията по проекта.

Не се финансира цялостно преасфалтиране на улици, както и възстановяване на тротоари с полагане на нови тротоарни плочи и бордюри.

Предвид на посоченото, задължението на изпълнителя ДЗЗД „Траянус“, гр. София, се свежда до това да възстанови участъците, върху които е извършвал строително монтажни работи, във вида, в който те са били преди интервенцията.

Така например, ако интервенцията е върху улично платно, след приключване на СМР, се асфалтира само частта на интервенцията. Ако е направено прокопаване в тротоар, същият се възстановява само в частта на прокопаването.

Ръководството на Община Троян напълно разбира, че предвиденото по проекта възстановяване на разрушените асфалтова настилка и тротоари не може да удовлетвори потребностите от осигуряване на безопасна и естетична градска среда.

В тази връзка, през изминалата 2014 г., бяха привлечени допълнителни средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, с които бяха извършени важни ремонтни дейности, като: реконструкция на ул. „Македония“; реконструкция на ул. „Симеон Велики“; основен ремонт на част от ул. „Спас Бояджиев“; рехабилитация на част от ул. „Радецки“; рехабилитация на ул. „Здравец“; рехабилитация на тротоари в кв. „Ливадето“ и рехабилитация на местен път в кв. „Миревско“.

Естествено усилията ни не спряха до тук.

Продължават да се търсят начини и средства за възстановяване на засегнатата от проекта улична мрежа.

Водена от това, Общинската администрация разработи тригодишна Програма за поетапно възстановяване на уличната мрежа, свързана с изпълнението на проекта.

Програмата е приета от Общинския съвет – Троян и започна нейното поетапно изпълнение, първата крачка от което е изработването на съответните технически проекти.

Уверявам Ви, че Общинската администрация полага и ще продължи да полага всички усилия за превръщането на град Троян и общината в едно по-добро място за живеене.

Постигането на тази цел не би била възможна без взаимните усилия на администрацията и гражданите.

Администрацията, чрез законовите лостове и механизми, и гражданите, чрез активна гражданска позиция и разбиране, че нещата не могат да се случат изведнъж, а с последователни и целенасочени действия.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Информираме Ви, че поради извършване на строителни монтажни работи по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, в периода от 06.04.2015 г. до 07.04.2015 г. включително, се затваря за движение на моторни превозни средства кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Радецки“, гр. Троян.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, през 2014 г. в кв. „Ливадето“ бяха осъществени предвидените по проекта строителни работи.

В края на миналата година същите бяха преустановени, поради следните причини:

  • Възникнала необходимост от изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А“ в участъка от „Служба 308“ до мах. „Дудевска“;
  • Отвеждане на заустените канализационни води от вече изградените сградни канализационни отклонения;
  • Предстоящия зимен период и нормалната експлоатация на пътната мрежа в кв. „Ливадето“.

Процедурите по разрешителния режим на изместването трасе приключиха, в резултат на което е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка.

Предвид на посочените факти и обстоятелства, Ви информираме, че строителните работи в кв. „Ливадето“ ще бъдат възобновени, считано от 18.03.2015 г. с доизграждане на предвидените по проекта сградни канализационни отклонения.

Движението на моторни превозни средства ще се извършва в едната половина на пътното платно, което ще бъде урегулирано със съответните пътни знаци.

 

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян

Страница 1 от 8
Нагоре