Начало Уведомления Уведомление по чл.26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс до Васил Занковски

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление по чл.26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс до Васил Занковски Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Уведомления
Петък, 04 Септември 2020 08:23

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

до Васил Занковски с. Черни Осъм, община Троян

 

Във връзка с постъпил сигнал от граждани за наличие на струпани различни материали на тротоара пред имот с идентификатор 80981.350.392 в с. Черни Осъм е извършена проверка на място от служители на Общинска администрация, при която е констатирано следното:

Поземлен имот с идентификатор 80981.350.5001 е общинска публична собственост, с начин на трайно ползване - за второстепенна улица, по данни от кадастралната карта на с. Черни Осъм, община Троян. В същият имот, в тротоарната площ на адрес ул. „Стара планина“ №149 са струпани множество материали.

В тази връзка следва, в срок от 5 – дни, считано от датата на получаване на настоящето уведомление да освободите частта от имот с идентификатор 80981.350.5001, като премахнете материалите.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление за начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за освобождаване на частта от имота по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр.Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Васил Занковски, с ЕГН: 530215****, с постоянен адрес с. Черни Осъм, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладения поземлен имот и на интернет страницата на община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян


* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.