Начало Уведомления Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс до Минко Шейтанов

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс до Минко Шейтанов Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Уведомления
Понеделник, 02 Декември 2019 18:11

 

ДО МИНКО ШЕЙТАНОВ

ГР. ТРОЯН

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

На 21.11.2019г. служители на общинска администрация са извършили оглед на място в имот с идентификатор 73198.501.25 по Кадастралната карта /КК/ на гр. Троян, при който са установили следното:

Поземлен имот с идентификатор 73198.501.25 по КК на гр. Троян е общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №228/24.01.2005г., том II , рег. 248 на служба по вписванията гр. Троян.

В същият имот в непосредствена близост пред едноетажна жилищна постройка е разположена недовършена нова жилищна постройка /тухлена зидария – стени/ с размери 5.20м./3.20м., височина 2.20м.

Постройката е собственост на Минко Шейтанов, ЕГН:760718**** с постоянен адрес в гр. Троян.

В тази връзка следва в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на настоящето писмо, да освободите частта от имот с идентификатор 73198.501.25, като демонтирате недостроената тухлена постройка с размери 5.20м./3.20м., височина 2.20м.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление за начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за  изземване на частта от имота по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр.Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Минко Шейтанов, с ЕГН: :760718****, с постоянен адрес в гр. Троян, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладения поземлен имот и на интернет страницата на община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.