Начало Уведомления Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс до Румяна Краева

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс до Румяна Краева Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Уведомления
Вторник, 04 Юни 2019 14:00

ДО

РУМЯНА КРАЕВА

ГР. ТРОЯН

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 

На 07.05.2019 год., по повод постъпил сигнал с вх. №Ж-РД-56/18.04.2019г. от живущи в ж.к „Буковец”, блок №2 е извършена проверка от служители на Общинска администрация на недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 73198.503.42 по кадастралната карта на гр.Троян, кв. „Буковец“, при която е констатирано следното:

Поземлен имот с идентификатор 73198.503.42 по кадастралната карта на гр. Троян е общинска собственост, съгласно §42  от Закона за Общинската собственост.

В същият имот, в непосредствена близост пред двата входа на блок №2 са построени пет постройки.

Постройка с размери 5.50м./2.40м. и височина 2.20м. е собственост на Румяна Краева от гр. Троян.

В тази връзка следва, в срок от 30 – дни, считано от датата на получаване на настоящето уведомление да освободите частта от имот с идентификатор 73198.503.42, като демонтирате постройката.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление за начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за  изземване на частта от имота по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр.Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Румяна Краева, с ЕГН:451124****, с постоянен адрес гр. Троян, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладения поземлен имот и на интернет страницата на община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.