Начало Уведомления Уведомление до Емил Василев Мирчев

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление до Емил Василев Мирчев Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Уведомления
Четвъртък, 04 Април 2019 08:58

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21, ал.1, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Емил Василев Мирчев - собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.505.78, с площ от 509 кв.м., вид територия: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); местонахождение: ул.“Васил Левски“ №28, по кадастралната карта на гр.Троян, че за част от имота с площ от 232 кв.м., с проектен идентификатор 73198.505.583, попадаща в улица с ОТ 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067 по регулационния план на гр.Троян – Централна градска част, предстои процедура по отчуждаване, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост, съгласно план за регулация и застрояване, одобрен със заповед №РД-02-14-262/ 10.10.1988 год и Планове за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план, одобрени със заповед №217/ 26.03.2004 год. на кмета на Община Троян, и с Решение №203/ 30.06.2016 год. на Общинския съвет – Троян.

Стойността на паричното обезщетение е в размер на 16 039 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Троян и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян