Начало Уведомления Уведомление до Радка Събева Пеловска и наследниците на Тинка Събева Стоева

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление до Радка Събева Пеловска и наследниците на Тинка Събева Стоева Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Уведомления
Четвъртък, 04 Април 2019 08:56

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21, ал.1, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Радка Събева Пеловска и наследниците на Тинка Събева Стоева - собственици на поземлен имот с идентификатор 73198.502.487, с площ от 244 кв.м., вид територия: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За второстепенна улица; местонахождение: ул.“Георги С.Раковски“ №10, по кадастралната карта на гр.Троян, който имот попада в улица с ОТ 506 - 1220 и терен за озеленяване по регулационния план на гр.Троян – Централна градска част, одобрен със Заповед №РД-02-14-262/ 10.10.1988 год.

За описания имот предстои процедура по отчуждаване, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Стойността на паричното обезщетение е в размер на 16 868 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Троян и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян