Начало Уведомления Уведомление по чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс до Мариана Калейченова-Христова гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление по чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс до Мариана Калейченова-Христова гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Уведомления
Петък, 23 Ноември 2018 11:26

ДО

МАРИАНА КАЛЕЙЧЕНОВА-ХРИСТОВА

ГР. ТРОЯН


 

Уведомление по чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

На 25.10.2018 г. по повод постъпила жалба с вх. № Ж-РД-204/05.10.2018г. от г-жа 1 Окова от гр. Троян е извършена проверка от служители на Общинска администрация ] недвижим имот - общинска собственост с идентификатор 73198.502.303 по кадастралната кар’ на гр.Троян, ул. „Бочо Попов“ №2., при която е констатирано следното:

Поземлен имот с идентификатор 73198.502.303 по кадастралната карта на гр. Троян общинска собственост, съгласно §42 от Закона за общинската собственост.

В същият имот северозападно от жилищната кооперация на ул. „Бочо Попов“ №2 построен навес за съхранение на дърва за огрев с размери дължина 2.30м., ширина 1.00 височина 1,80м., с което неправомерно е завладяна част от общинският имот.

Навеса е изграден от Мариана Калейченова-Христова, ЕГН 550716* * * **** с постоян< адрес в гр. Троян.

В тази връзка следва, в срок от 60 - дни, считано от датата на получаване на настояще уведомление да освободите частта от имот с идентификатор 73198.502.303, като демонтира навеса.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, изземване на частта от имота по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинска собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Район: управление - МВР, гр.Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Мариана Калейченова - Христова, ЕГ 550716**** с постоянен адрес в гр. Троян, да се постави на информационното табло на общи Троян, на частта от завладения поземлен имот, и на интернет страницата на ощина Троян.

 

С уважение,                      /П/

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679

 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически

 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива

данни.