Начало Уведомления Уведомление по чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс до Павлета Тонова - С. Добродан

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление по чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс до Павлета Тонова - С. Добродан Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Уведомления
Петък, 23 Ноември 2018 11:20

ДО

ПАВЛЕТА ТОНОВА С. ДОБРОДАН

 

Уведомление по чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

На 12.09.2018г., по повод постъпило заявление с вх. № 3-РД-782/20.08.2018г. от Димитър Георгиев, Георги Георгиев и Ивайло Георгиев, е постоянен адрес в гр. София - собственици на апартамент в жилищен блок „Мара Гидик”, намиращ се в гр. Троян, ул. „Стара планина” № 12, относно заградена площ под терасата на апартамент, разположен на първия етаж в блока, служители на Община Троян:

 

  1. инж. Таня Димитрова - гл. експерт „Контрол ТСУ” в отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян,
  2. Ангелина Иванова - инспектор “Незаконно строителство” в отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян,
  3. инж. Пенчо Немски - гл. експерт „Техническо обслужване на общинската собственост” в отдел „Общинска собственост” при Община Троян,

 

извършихме проверка на място по изнесеното в заявлението, при която установихме:

Имот с идентификатор 73198.504.183 е собственост на Община Троян, съгласно §42 от Закона за общинската собственост.

От южната страна на блока, под терасата на апартамент № 2, разположен на първия етаж, е заградена площ с размери 4,30/1,30 (0,60)м, съответно в източна и западна посока. Заграждането е извършено чрез зидария с бетонови блокчета с дебелина 0,20м. На южната фасада е оставен отвор 0,90/0,80м.

Със заграденото неправомерно е завладян общински имот.

Заграденото е извършено от Павлета Тонова, ЕГН 671105****, с постоянен адрес в с. Добродан.

В тази връзка следва, в срок от 15 дни, считано от датата на получаване на настоящето уведомление да освободите неправомерно завладения общински имот, като премахнете зидарията под терасата.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото уведомление за начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за изземване на неправомерно завладян общински имот по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление - МВР, гр.Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Павлета Бойкова Тонова, ЕГН 671105****, е постоянен адрес в е. Добродан, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладения поземлен имот и на интернет страницата на община Троян.

 

С уважение, /п/

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д. Кмет на Община Троян (Заповед № 1091/21.09.2018г.)

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.