Начало Програма за развитие на селските райони Проект № 11/226/00207 Информация за проект № 11/226/00207 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, община Троян“

Навигация

www.troyan.bg

Информация за проект № 11/226/00207 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, община Троян“ Печат Е-мейл
Програма за развитие на селските райони - Проект № 11/226/00207
Петък, 26 Август 2011 08:47

 

ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 31.03.2011 между Държавен фонд „Земеделие“ и община Троян в качеството и на бенефициент беше подписан Договор № 11/226/00207/31.03.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Помощта е предостоставена за извършване на дейности, посочени в заявлението за подпомагане на проект № 11/226/00207 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, община Троян“.

Одобрената финансова помощ, след актуализирането на проекта и  е в размер на 257 076, 00 лева с ДДС и представлява 100%  от одобрените разходи , свързани с осъществяването на проекта.

Срокът за изпълнение на дейностити, съгласно договора е 31.03.2012 г.

Проектът  включва:

  1. „Възстановителни дейности в отдел 1045 „а“, поземлен имот с идентификатор 15703.182.5 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна“- 50 дка.
  2. „Реконструкция на горски път, местност „Сойченското“, землище на село Голяма Желязна, община Троян, област Ловешка“-1500м.
  3. „Закупуване на оборудване за противопожарни депа в с. Голяма Желязна, с. Шипково и гр. Троян.

Община Троян получи авансово плащане по проекта в размер на 20% от първоначано одобрения бюджет на  проекта.

Изготвена е тръжна документация за провеждане  на  открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет : „Реконструкция на горски път, местност „Сойченското“, землище на село Голяма Желязна, община Троян, област Ловешка“ и на 24 август процедурата е стартирала.