Навигация

www.troyan.bg

Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево Печат Е-мейл
Оперативна програма "Административен капацитет" - Ефективна структура на държавната администрация
Петък, 28 Декември 2012 11:30

Проект: Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация.

Кандидат Община Троян в партньорство с Община Севлиево.

Между Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” и Община Троян е подписан договор № 12-11-4/10.10.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево”.

Обща стойност на проекта е в размер на 160 804,00 лв. и представлява 100% от общите допустими разходи.

Срока за изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Целеви групи по проекта: Общинските администрации на Община Троян и Община Севлиево.

Цели на проекта:

  • Обща цел: Създаване на ефективна общинска администрация на Община Троян и Община Севлиево.
  • Специфични цели:

- оптимизиране на структурата на общинските администрации Троян и Севлиево за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;

- оценка на релевантността на функциите, подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността на дейността в общинските администрации Троян и Севлиево;

- внедряване на препоръките, резултат от проведения функционален анализ – гарант за повишаване на административния капацитет на общинските администрации Троян и Севлиево.

Дейности:

Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта

Дейност 2. Изготвяне на документация и провеждане на процедури по ЗОП

Дейност 3. Работни срещи на екипите по функционалните анализи

Дейност 4. Планиране и подготовка на функционалните анализи на общински администрации на Община Троян и Община Севлиево чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 5. Провеждане на функционалните анализи на общински администрации на Община Троян и Община Севлиево чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 6. Провеждане на изнесен двудневен семинар със специалистите и длъжностите лица, отговорни за изпълнението на мерките от функционалните анализи, съобразно плановете за действие

Дейност 7. Изготвяне на окончателни доклади на функционалните анализи на общинските администрации на Община Троян и Община Севлиево и планове за действие

Дейност 8. Внедряване на препоръките от функционалните анализи: изготвяне на проекти на документи във връзка с изпълнението на плановете за действие

Дейност 9. Изпълнение на плановете за действие и мониторинг на изпълнението

Дейност 10. Пресконференция за заинтересованите страни във връзка с проведения функционален анализ в Община Троян

Дейност 11. Пресконференция за заинтересованите страни във връзка с проведения функционален анализ в Община Севлиево

Дейност 12. Дейности, свързани с информация и публичност (публикация в местен вестник, брошури, табели)

Резултати:

В резултат на комплексното изпълнение на всички проектни дейности ще бъде повишена ефективността и ефикасността в работата на две общински администрации. Подобряването на управлението и предоставянето на по-качествени услуги от органите на местното самоуправление е стимул за гражданите и бизнеса и е предпоставка за отбелязване на икономически растеж. В същото време ефикасността акцентира върху отношението вложен ресурс – краен резултат, поставяйки по този начин основите на устойчивото развитие на общността в дългосрочен план. Ще бъдат разработени проекти на документи, регулиращи начина на функциониране на администрацията в областите за подобрение. При последваща промяна в законодателството въпросните актове ще могат да бъдат адаптирани при минимален разход на времеви и човешки ресурс.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.