Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-109 от 02.10.2020г. относно ПУП-ПУР с цел създаване на нова улица за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 73198.507.591

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-109 от 02.10.2020г. относно ПУП-ПУР с цел създаване на нова улица за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 73198.507.591 Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 05 Октомври 2020 12:23

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-109

гр. Троян,  02.10.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на осно-вание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 85 от 02.10.2020 г. е обнародвано, че с Решение № 219 от протокол № 11 от 17.09.2020 г. на Общинския съвет – Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) с цел създаване на нова улица-тупик с осови точки (о.т.) 2285-2286 (поземлен имот с идентификатор 73198.507.592) и нова улица-тупик с о.т. 2287-2288-2289-2290-2291 (поземлен имот с идентификатор 73198.507.593) за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 73198.507.591 по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на град Троян, УПИ XXII-266 в кв. 152 по регулационния план на град Троян, община Троян, област Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция „Устройство на територията“