Начало Обявления Заповед № 594 от 11.05.2020 г. относно одобряване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 по кадастралната карта на град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 594 от 11.05.2020 г. относно одобряване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 по кадастралната карта на град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 12 Май 2020 15:39

ЗАПОВЕД

594 / 11.05.2020 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-2, т. I-1 от 28.02.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч, Решение   № 9 от Протокол № 8/15.04.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и заявление с входящ № ГА-13-9/11.03.2020 г. от Мартин Любчев Маринов,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на град Троян, община Троян, местност „Телчерево“, с цел промяна предназ-начението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“, при обособена устройствена зона - Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (shema-kum-zapoved-594-ot11-05-2020.pdf)ИзтеглиСхема към заповед № 594 от 11.05.2020 г.146 Kb