Начало Обявления Публични търгове за отдаване под наем на помещения от здравни служби

Навигация

www.troyan.bg

Публични търгове за отдаване под наем на помещения от здравни служби Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 19 Март 2020 13:50

 

На основание заповед №376/ 10.03.2020 год. на кмета на община Троян,

 

ОБЯВЯВА

публични търгове за отдаване под наем, за срок от 10 години, на следните части от здравни служби:

1./ Помещение (лекарски кабинет) с площ от 16,20 кв.м., манипулационна с площ от 9,72 кв.м.; ½ ид.част от чакалня, която част е с площ от 7,55 кв.м., или обща площ на описаните по-горе помещения и идеална част – 33,47 кв.м., находящи се в част от едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 15703.505.146.1 по кадастралната карта на с.Голяма Желязна, Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 7,63 лв., без ДДС;

2./ Помещение (лекарски кабинет), с площ от 16,00 кв.м., манипулационна с площ от 8,64 кв. м.; 1/2 идеална част от коридор, представляваща 2,60 кв.м., или обща площ на описаните по-горе помещения  – 27,24 кв.м., находящи се в част от едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 70500.517.262.1 по кадастралната карта на с.Старо село, Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 6,00 лв., без ДДС;

3./ Помещение (лекарски кабинет), с площ от 20,30 кв.м., манипулационна с площ от 20,05 кв.м.; чакалня с площ от 12,10 кв.м. и тоалетна с площ от 4,68 кв.м., или обща площ на описаните по-горе помещения  – 57.13 кв. м., находящи се на втори етаж от триетажна масивна сграда с идентификатор 24476.761.237.1 по кадастралната карта на с.Дълбок дол, Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 12,57 лв., без ДДС;

4./ Помещение (лекарски кабинет), с площ от 13,38 кв.м., манипулационна с площ от 8,78 кв.м.; 1/2 идеална част от чакалня, представляваща 6,66 кв.м. и 1/2 идеална част от входно антре, представляваща 1,32 кв.м. или обща площ на описаните по-горе помещения  – 30.14 кв.м., находящи се в част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 44241.300.412.8 по кадастралната карта нас.Ломец, Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 6,63 лв., без ДДС;

Тръжната документация, за всеки един от търговете, ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 08.04.2020 год., включително.

Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 08.04.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търговете в размер на 50 лв. за всеки един от имотите, ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 08.04.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търговете ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 08.04.2020 год., включително.

Търговете ще се проведат на 09.04.2020 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове на 16.04.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обектите и подаването на предложенията до 17.00 часа на 15.04.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичнитe търгoве за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян