Начало Обявления Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване върху имот с площ 23,50 кв.м., находящ се в село Шипково

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване върху имот с площ 23,50 кв.м., находящ се в село Шипково Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 27 Февруари 2020 15:59

 

На основание заповед №240/ 20.02.2020 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

 

публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ полумасивна сграда с идентификатор 83212.501.1239.3 с площ от 23,50 кв.м. по кадастралната карта на с.Шипково, при начална тръжна цена, в размер на 1 156 лв., без ДДС, и при условие имота да се полва, като малък обект за дестилиране на алкохол.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 09.03.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.03.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 200 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 09.03.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.03.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 10.03.2020 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.03.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.03.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичнитe търгoве за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян