Начало Обявления Публичен търг за отдаване под наемна на терен с площ от 51 кв.м. находящ се в гр. Троян, за поставяне на павилион

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за отдаване под наемна на терен с площ от 51 кв.м. находящ се в гр. Троян, за поставяне на павилион Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 06 Февруари 2020 09:08

 

На основание заповед №136/ 31.01.2020 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен – общинска собственост с площ от 51 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.505.320 по кадастралната карта на гр.Троян, за поставяне на павилион при условията на чл.56 от Закона за устройство на територията, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 285 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 18.02.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 18.02.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 300 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 18.02.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 18.02.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 19.02.2020 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 26.02.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 25.02.2020 год., включително.

До участие в публичният търг няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му, имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян