Начало Обявления Публичен търг за отдаване под наем на павилион с площ 18 кв.м. находящ се в с. Чифлик

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за отдаване под наем на павилион с площ 18 кв.м. находящ се в с. Чифлик Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 30 Януари 2020 15:59

 

На основание заповед №……/ ……………..2020 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ павилион с идентификатор 81476.512.80.3, с площ от 18 кв.м., по кадастралната карта на с.Чифлик, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 80 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 06.02.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 06.02.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 200 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 06.02.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 06.02.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 07.02.2020 год. от 10 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 14.02.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 13.02.2020 год., включително.

До участие в търга няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян