Начало Обявления Заповед № 113 от 21.01.2020 г. на кмета на община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 113 от 21.01.2020 г. на кмета на община Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 22 Януари 2020 15:46

 

ЗАПОВЕД

113 / 21.01.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 1/08.01.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с вх. № ГА-13-85/07.11.2019 г. от „Калинел“ ЕООД,

 

ОДОБРЯВАМ :

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изме-нение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на УПИ II-555 „За Калинел“, строителен квартал 152 по плана на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.507.554 и 73198.507.555), като поземлен имот с идентификатор 73198.507.554 и поземлен имот с проектен идентификатор 73198.507.583 се обединяват в нов поземлен имот с идентификатор 73198.507.584, за който се обособява УПИ XIX-584 „За склад за строителни материали“ по имотни граници, при обособена устройствена зона - Пп“ с показатели: плътност на застрояване - до 80 %; коефициент на интензивност - до 2,5; минимална озеленена площ - 20 %; застрояване - свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (plan-zastroyavane.pdf)ИзтеглиПлан за застрояване - схема722 Kb
Изтегляне на файла (regulacionen-plan-korigiran.pdf)ИзтеглиРегулационен план (коригиран) - схема478 Kb
Изтегляне на файла (regulacionen-plan-s-korekcii.pdf)ИзтеглиРегулационен план (с корекции) - схема486 Kb