Начало Обявления Заповед № 1237 от 03.10.2019 г. относно ПУП - ПРЗ и ЧИРП на поземлен имот в махала "Калчевска", град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1237 от 03.10.2019 г. относно ПУП - ПРЗ и ЧИРП на поземлен имот в махала "Калчевска", град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 07 Октомври 2019 12:28

 

ЗАПОВЕД

1237 / 03.10.2019 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 19/18.09.2019 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с входящ № ГА-13-60/19.07.2019 г. от Найден Георгиев и Пеша Цветанова от град Троян,

 

ОДОБРЯВАМ :


Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП - ПРЗ за ЧИРП) на поземлен имот с идентификатор 73198.517.169, попадащ в парцел І-33 в квартал 2 по регулационния план на махала „Калчевска“ на град Троян, като се обособява нов УПИ І-169 по имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“, без промяна на уличната регулация, при обособена устройст-вена зона - Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ИНЖ. БИСТРА ЧОЛАКОВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян
(съгласно реш. № 1025/26.09.2019 г.
на Общински съвет Троян)


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (73198-517-169-regulacia.pdf)ИзтеглиРегулация301 Kb
Изтегляне на файла (73198-517-169-zastroyavane.pdf)ИзтеглиЗастрояване180 Kb