Начало Обявления Заповед № 1021 от 21.08.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност "Малка рибна", град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1021 от 21.08.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност "Малка рибна", град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 22 Август 2019 15:42

 

ЗАПОВЕД

1021 / 21.08.2019 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-5 от 21.06.2019 г. на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч, Решение № 4 от Протокол № 16 07.08.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с входящ № ГА-13-50/05.06.2019 г. от Делян Ст. Стоев от град Троян,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 73198.204.18, местност „Малка рибна“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Троян, заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване), с отреждане „За жилищно застрояване“ и се определя зона за застрояване, съобразена с преминаващите през имота електропроводи, при обособена устройствена зона - Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път. В района няма мрежа на дружество „В и К - Стенето“ ЕООД Троян. Следователно инфраструктурното осигуряване (дебит питейна вода и заустването на отпадните води, както и неприкосновен воден запас за пожарогасене) на следващ етап на проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя. Същото се отнася и за бъдещото електрозахранване на обекта.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (shema-zapoved-1021-21-08-2019-pup-pz-malka-ribna-73198-204-18.pdf)ИзтеглиСхема на имот 73198.204.18175 Kb