Начало Обявления Публичен търг за продажбата на поземлен имот с площ от 1860 кв.м. находящ се в село Борима

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за продажбата на поземлен имот с площ от 1860 кв.м. находящ се в село Борима Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 08 Август 2019 11:02

 

На основание заповед №941/ 02.08.2019 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

 

публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 05445.150.3004 с площ от 1860 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, по кадастралната карта на с.Борима, при начална тръжна цена, в размер на 17320 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 15.08.2019 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 15.08.2019 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1700 лева ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 15.08.2019 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 15.08.2019 год., включително.

Търгът ще се проведе на 16.08.2019 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 23.08.2019 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 22.08.2019 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян