Начало Обявления Заповед № 928 от 29.07.2019 г. относно ПУП - ПЗ на имоти находящи се в град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 928 от 29.07.2019 г. относно ПУП - ПЗ на имоти находящи се в град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 31 Юли 2019 10:18

 

ЗАПОВЕД

928/29.07.2019 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение      № ПО-10-5 от 21.06.2019 г. на ОДЗ гр. Ловеч, Решение № 2 от Протокол № 15/17.07.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с входящ № ГА-13-48/05.06.2019 г. от Маргарита М. Станчевска от град Троян

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имоти с идентификатори 73198.430.8 и 73198.430.16 по кадастралната карта на град Троян, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване), като се определя обща зона за застрояване и отреждане „За жилищно строителство“ при обособена устройствена зона-„Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.

Достъпът до имота е по съществуващ местен път. Следователно оигуряването на цялата инфраструктура (транспортен достъп, ток и вода) на следващ етап на проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (shema-73198_430_8-73198_430_16.pdf)ИзтеглиСхема 73198.430.8, 73198.430.16116 Kb