Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-73 - на вниманието на Светослав Расташки, Радослав Расташки и Кольо Панамски

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-73 - на вниманието на Светослав Расташки, Радослав Расташки и Кольо Панамски Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 12 Юли 2019 15:48

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-73

гр. Троян, 17.06.2019 г.

 

На вниманието на Светослав Расташки, Радослав Расташки и Кольо Панамски

Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 73198.204.18 в местност „Малка Рибна“, землище на град Троян, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесетдневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ
Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“